Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”

Nosaka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību un izņēmumus; nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus; atsevišķus nomas līgumā ietveramus tipveida nosacījumus. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.