Darbības pārskats

LPA izvērš aktivitātes, kas izriet no biedrības statūtos noteiktā mērķa: Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un nodibinājumu darbībai.


Ikdienas darbu organizācijā vada tās valde - direktores Kristīnes Zonbergas personā. Savukārt, LPA padome (to veido septiņi padomes locekļi) nosaka organizācijas stratēģiskās vadības jautājumus. 2019. gadā LPA izstrādāja tās darbības stratēģiju trim gadiem.


Galvenās stratēģiskās prioritātes:


1. Sekmēt  pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu privāto un publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstītu publiskā finansējuma pārdali.


2. Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot rezultatīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un visos lēmumu pieņemšanas posmos.


3. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsoniskajam aktīvismu, vienlaikus veicināt labu pārvaldību nevalstiskajā sektorā.


Reizi gadā LPA biedru sapulce apstiprina organizācijas gada pārskatu. Gada pārskatā ir atspoguļota informācija par iepriekšējā darbības gadā paveikto un biedrības finansiālā situācija.


LPA struktūra

uploaded picture
LPA biedru sapulce - biedrības augstākā lēmējinstitūcija.

LPA padome - lēmējinstitūcija, darbojas biedru sapulces starplaikos.

LPA direktors - nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, pieņem darbiniekus un organizē biroja ikdienas darbu.


LPA PamatiDarbības pārskati
SLO pārskati