Par LPA

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 140 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas.


Misija:

Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.


Vīzija:

Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 


Stratēģiskās prioritātes:

1. Sekmēt  pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu privāto un publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstītu publiskā finansējuma pārdali.

2. Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot rezultatīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un visos lēmumu pieņemšanas posmos.

3. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsonisko aktīvismu, vienlaikus veicināt labu pārvaldību nevalstiskajā sektorā. 


Vērtības:

1. Sadarbība - konstruktīvs dialogs ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbs un pieredzes apmaiņa.

2. Kompetence - pierādījumos balstīta ekspertīze pilsoniskās sabiedrības jautājumos pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

3. Līderība – īsteno vadošo lomu spēcīgas, aktīvas un zinošas pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvēšanā. 


Darbības virzieni:

1. Pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība.

2. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, tai skaitā pilsoniskā izglītība.

3. NVO finanšu pieejamības veicināšana.

4. NVO kapacitātes stiprināšana.

5. NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.


LPA Logo:

Horizontāls (PNG)
Vertikāls (PNG)
Melnbalts (PNG)
Pelēkbalts (PNG)