Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju.

Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.


Padomes kompetencē ietilpst:
  •     apstiprināt sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  •     apstiprināt/atsaukt Direktoru un noteikt Direktora atalgojumu;
  •     ievēlēt/atsaukt revidentu;
  •     lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  •     lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
  •     var veidot Darbības virzienus, saskaņā ar noteikto Stratēģiju;
  •     izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai Direktora kompetencē;
  •     noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību.


Padomes priekšsēdētāja:

Agnese Frīdenberga
biedrības“ Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore 
e-pasts: alianse@nvo.lv

Padomes priekšsēdētājas vietnieks:

Miks Muižarājs
biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” dibinātājs un valdes loceklis, Pasaules Bankas Analītikas un operāciju speciālists Klusā okeāna reģionā
e-pasts: alianse@nvo.lv

Padomes locekļi:

Inese Tauriņa 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore
e-pasts: alianse@nvo.lv

Larisa Jaņina (Podskočaja) 

Biedrības “Krievu balss Latvijai” valdes locekle
e-pasts: alianse@nvo.lv

Inga Birzgale

biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente, biedrības “YOU+” projektu vadītāja
e-pasts: alianse@nvo.lv