Par LPA

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 140 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas.


Misija:

Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.


Vīzija:

Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 


Stratēģiskās prioritātes:

1. Sekmēt  pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu privāto un publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstītu publiskā finansējuma pārdali.

2. Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot rezultatīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un visos lēmumu pieņemšanas posmos.

3. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsonisko aktīvismu, vienlaikus veicināt labu pārvaldību nevalstiskajā sektorā. 


Vērtības:

1. Sadarbība - konstruktīvs dialogs ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbs un pieredzes apmaiņa.

2. Kompetence - pierādījumos balstīta ekspertīze pilsoniskās sabiedrības jautājumos pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

3. Līderība – īsteno vadošo lomu spēcīgas, aktīvas un zinošas pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvēšanā. 


Darbības virzieni:

1. Interešu pārstāvība – pārstāv un aizstāv Latvijas pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, kopējās intereses reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, līdzdarbojoties politiku izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

2. Informācijas pieejamība – informē par aktualitātēm pilsoniskajā sabiedrībā un iestājas par atvērtu pārvaldību, lai nodrošinātu, ka pilsoniskā sabiedrība ir zinoša un informēta un būtu iesaistīta kā līdzvērtīgi partneri lēmumu pieņemšanas procesā.

3. Sabiedrības līdzdalība – nodrošināšana pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, mudina pilsonisko sabiedrību iesaistīties un sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, nacionālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī. Tiecas veidot un aprobēt praksē konsolidētu sabiedrības līdzdalības infrastruktūras modeli.

4. Kapacitātes stiprināšana – piesaista finansējumu pilsoniskajam sektoram, rīko seminārus un cita veida informatīvus un izglītojošus pasākumus, sniedz konsultācijas, nodrošina pieejamību izglītojošiem materiāliem.

5. Pilsoniskās sabiedrības darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā - pārstāv un prezentē Latvijā un ārvalstīs Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbu un pienesumu valsts un pasaules veidošanā.

6. Sadarbība – iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp pilsonisko sabiedrību un publisko pārvaldi, kā arī citiem sektoriem, veido koalīcijas kopēju jautājumu risināšanā;

7. Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā – iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina izpratni un motivāciju veikt pilsonisko aktivitāti, kā arī iestājas par labvēlīgu tiesisko, finansiālo un praktisko (infrastruktūru) vidi pilsonisko aktivitāšu īstenošanai.

8. Pilsoniskā izglītība un pilsoniskā kompetence - iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina pilsonisko kompetenci (attieksmju, zināšanu un prasmju kopums) visās vecuma grupās, kā arī iestājas par pilsoniskās kompetences stiprināšanu valstiskā līmenī, lai veidotos spēcīga, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība.


LPA Logo:

Horizontāls (PNG)
Vertikāls (PNG)
Melnbalts (PNG)
Pelēkbalts (PNG)