VARAM izveidojis informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma izstrādi”
14.02.2020

Kopš likuma “Par pašvaldībām” pieņemšanas 1994.gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē kopumā, tai skaitā veikta virkne uzlabojumu, lai mazinātu administratīvo slogu, normatīvismu, kā arī un uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti.
Izmaiņas pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā neizbēgami nepieciešamas arī saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc augstākas sabiedrības iesaistes pakāpes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, kas nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos ar teritorijas attīstību saistītos jautājumos.
Šajā informatīvajā ziņojumā apskatīti iespējamie risinājumi tādos jautājumos kā pašvaldību darba organizācija, pašvaldību autonomās funkcijas, pašvaldību saistošie noteikumi, to tiesiskuma pārbaude, sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā, varas dalīšanas un interešu konflikta novēršana. Drīzumā sagaidāms, ka sāksies arī darbs pie likumprojekta izstrādes, kur būtiski iesaistīties arī NVO, lai jaunais regulējums būtu labvēlīgs pilsoniskajai sabiedrībai. Ar ziņojumu plašāk iespējams iepazīties šeit.