Cik lielā mērā Covid-19 ietekmē mainījušies iedzīvotāju ziedošanas paradumi?
11.09.2020

Lai noskaidrotu, kā Covid-19 radītā krīze ietekmējusi pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju ziedošanas paradumus - finansiālā, brīvprātīgā darba un cita veida sociālo aktivitāšu veidā, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina iedzīvotājus, biznesa sektora pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas, aizpildīt aptaujas anketas.  

Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar *projekta partneriem izveidojusi anonīmu aptauju, ar kuras palīdzību vēlas noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmumu paradumus, ziedojot ne tikai finanšu līdzekļus, bet arī laiku un darbu, kā arī aptaujas ietvaros tiks noskaidrots, vai Covid-19 radītā krīze ir veicinājusi paradumu maiņas. Vienlaikus aptauju rezultātā pilsoniskās sabiedrības organizāciju vērtējumu par līdzšinējo atbalstu no sabiedrības un uzņēmējiem, un kā to ietekmējusi krīze. 

Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa grupām:

Iedzīvotājiem – skatīt šeit.

Biznesa sektora pārstāvjiem – skatīt šeit.

Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – skatīt šeit. 

Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas arī atbildes uz jautājumu: kā radīt labvēlīgus priekšnosacījumus sabiedrības vēlmei ieguldīt savu resursus sabiedriskam labumam gan krīzes apstākļos, tā arī ikdienā.

*Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) partneri: Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), NENO (Igaunija) un Giva Sverige (Zveidrija) un tiks veiktas visās iesaistītajās dalībvalstīs.

uploaded pictureŠī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.