Uzsāktas sarunas par valsts budžeta 2021 prioritātēm
10.07.2020

8.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Eiropas Kustība Latvijā prezidents, NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītāja vietnieks Andris Gobiņš tikās ar Finanšu ministrijas valsts sekretāri Baibu Bāni, valsts sekretāres vietnieci budžeta jautājumos Jolantu Plūmi un Budžeta politikas attīstības departamenta direktoru Kārlis Ketners, lai pārrunātu sabiedrības iesaisti valsts budžeta plānošanas procesā un Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanas budžetu.

Sarunas gaitā dalībnieki vienojās, ka būtu nepieciešams apkopot labo sadarbības praksi ar nevalstisko sektoru nozares budžeta plānošanā un finansēšanas prioritāšu noteikšanā. Finanšu ministrija apņēmās uzrunāt ministrijas ar lūgumu dalīties savas nozares pieredzē par nevalstisko organizāciju iesaisti nozares budžeta veidošanā un līdzekļu izlietojuma prioritāšu noteikšanā (tostarp arī Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojuma plānošanā), lai turpinātu darbu pie budžeta procesu pilnveidošanas, tostarp īpašu vērību pievēršot sadarbībai, atvērtībai, iesaistei un komunikācijai ar sadarbības partneriem un sabiedrību.

K.Zonberga un A.Gobiņš informēja, ka ir izstrādāts Memoranda padomes budžeta projekts, kas nepieciešams, lai no 2021.gada sāktos ieplānotās pastāvīgās darba grupas par nevalstiskajam sektoram svarīgiem jautājumiem. Atgādinām, ka 2018.gada 31.oktobra sēdē tika apstiprināts Memoranda padomes jaunais modelis, kas vienlaikus arī prasa finansējumu, tādēļ līdz šim apstiprinātais modelis nav ticis ieviests praksē. Tāpat K.Kariņa Valdības rīcības plānā ir iekļauts uzdevums 164.1.”Stiprināt dialogu starp nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldi” ar darbības rezultātu:

“1) Stiprināts NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas mehānisms un uzlabota tā darbība;

2) Nodrošināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība un līdzdalība politikas plānošanas un attīstības dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzīšanā;

3) Stiprināts sabiedrības līdzdalības mehānisms reģionālā un  vietējā līmenī.

4)veicināt NVO platformu un sadarbības tīklu  lomu pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībā un līdzdalībā.”

Tāpēc Valsts kanceleja plāno iesniegt vērtēšanai budžeta līdzekļu pieprasījumu prioritāri īstenojamo pasākumu ietvaros par sabiedrības līdzdalību un Memoranda padomes darbības pilnveidošanu. Ņemot vērā 2018.gada 31.oktobra sēdē lemto, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavo aprēķinus par papildus nepieciešamo finansējumu Memoranda padomes modeļa pilnveidei, pamatojoties uz 2018.gada darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem, budžeta projekts sadarbībā ar Memoranda padomes NVO tika sagatavots un iesniegts Valsts kancelejai.