Uzsākta sadarbības iniciatīva sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesu uzlabošanai
09.10.2020

Sākot ar š.g. oktobri Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu, uzsākusi kopīgu iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”. Iniciatīvas ietvaros tiks radīti mūsdienīgi un inovatīvi risinājumi efektīvam dialogam starp valsts pārvaldi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai un efektīvai iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī palielinātas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas un kapacitāte iesaistīties plānošanas dokumentu, rīcībpolitiku un tiesību aktu izstrādē. 

Lai būtiski uzlabotu sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesus, tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

Sadarbības domnīcas – Domnīcās tiks meklēti risinājumi pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos, kas ir identificēti savstarpējā dialogā un iekļauti Memoranda padomes risināmo jautājumu sarakstā 2020./ 2021. gadā. Domnīcu darbībā tiks iesaistītas Memoranda padomes sastāvā esošās organizācijas un pārstāvētās valsts pārvaldes institūcijas, kā arī citas ieinteresētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Pārstāvība no biedrībām un nodibinājumiem (kā arī biznesa un citiem sektoriem, piemēram, juristi, dizaineri utml) tiks nodrošināta uz brīvprātības pamata un ar finansējumu no iniciatīvas budžeta. No iniciatīvas budžeta būs iespējams segt izmaksas 3 ekspertiem katrā domnīcā. Eksperti tiks izvēlēti atklātā konkursā – tirgus izpētes procedūrā.

Digitālie risinājumi sabiedrības līdzdalības efektivitātes veicināšanai - tiks izstrādāti un testēti 1 - 3 prototipi digitālajiem demokrātiskās līdzdalības rīkiem (piemēram, aplikācija e-konsultācijām), kas nodrošinās pilsoniskās sabiedrības efektīvu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Sabiedrības izpratnes veicināšana un komunikācijas aktivitātes – tiks īstenotas dažādas komunikācijas aktivitātes par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības lomu demokrātiskā valstī, tā veicinot arī interesi par valstiski nozīmīgiem procesiem, un mudinot sabiedrības iesaistīšanos šajos procesos. 2021. gadā tiks organizēts pilsoniskās sabiedrības forums, lai klātienē pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un valsts pārvalde diskutētu un rastu kopīgus risinājumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai. Pirmās komunikācijas aktivitātes notiks jau 2020.gada nogalē.

LPA uzdevumi iniciatīvas ietvaros:

nodrošināt komunikācijas kontaktpunkta veidošanu starp visām iesaistītajām pusēm, informatīvo kampaņu veikšana un starptautiskā foruma organizēšana, u.c. komunikācijas pasākumi;

sagatavot un nepieciešamības gadījumā aktualizēt informāciju par iniciatīvas aktivitātēm;

nodrošināt domnīcu norisi, komunikāciju ar domnīcu ekspertiem, administratīvo funkciju veikšanu, kas saistītas ar domnīcu organizēšanu, saturisko nodrošināšanu un vadīšanu;

nodrošināt foruma norises plānošanu un organizēšanu;

organizēt sadarbību ar Islandes iedzīvotāju fondu ar mērķi izstrādāt digitālu rīku sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai.


Iniciatīvas nosaukums un partneri: Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Islandes iedzīvotāju fondu īsteno iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”. Iniciatīvas īstenošanu uzraudzīs Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.

Īstenošanas termiņš: 01.10.2020.-31.03.2022.

Sasniedzamie rezultāti: Iniciatīvas ietvaros notiks trīs domnīcas un forums, kā arī tiks izstrādāts un testēts vismaz viens jauns digitāls rīks esošo līdzdalības iespēju paplašināšanai. Plānotas arī komunikācijas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai un informēšanai par sabiedrības līdzdalību.

Finansējuma apmērs un avots: Iniciatīvas īstenošana 49 996,53 EUR  apmērā tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.uploaded picture

Iniciatīva „Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” saņem dotācijas 49997 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Islandi, sekmējot labās prakses pārņemšanu inovatīvas un efektīvas sabiedrības līdzdalības veicināšanā, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošanā, tādējādi veicinot nākotnes demokrātiskas valsts tālāku attīstību.