Sniegts atzinums Kultūras ministrijai par NIPSIP īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
15.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse sniegusi Kultūras ministrijai atzinumu ar priekšlikumiem Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikuma uzlabošanā:

aizstāt iepriekšējo padomes nosaukumu ar jauno, kas atbilst spēkā esošajam regulējumam -  Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam; 

aizstāt terminu “nevalstiskās organizācijas” ar terminu “biedrības un nodibinājumi” vai “sabiedriskās organizācijas”, kas ir juridiski korekti termini;

iebilstam, ka normatīvajā aktā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām izvirzīt tikai savus pārstāvjus darbam padomē, kas ir pretrunā labas pārvaldības un brīvas konkurences pamatprincipiem. Aicinām pārskatīt līdzšinējo praksi un neminēt Noteikumos konkrētu biedrību nosaukumus, bet noteikt, ka seši biedrību un nodibinājumu Padomes locekļu amati tiek gūti atklātā atlases procedūras kārtībā;

aicinām Noteikumos paredzēt, ka ir iespējams rīkot Padomes sēdes, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus, tādejādi padarot Padomes darbu efektīvāku. Tā pat uzskatām, ka būtu lietderīgi noteikt, ka Padomes sēžu darba kārtības materiāli un protokoli var tikt sagatavoti, parakstīti un uzglabāti elektroniski.

Ar pilnu atzinuma tekstu ir iespējams iepazīties šeit.