Sabiedrības līdzdalība – izaicinājumi un risinājumi
30.09.2022

14. Saeimas vēlēšanas Latvijā ir aktualizējušas sabiedrības līdzdalības problemātiku. Taču sabiedrības līdzdalība nav tikai dalība vēlēšanās reizi četros gados. Kā veidot mūsdienīgu un efektīvu dialogu starp valsts pārvaldi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai un efektīvai iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos? Kā palielināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas un kapacitāti iesaistīties plānošanas dokumentu, rīcībpolitiku un tiesību aktu izstrādē? Kā veicināt plašākas sabiedrības izpratni par pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās līdzdalības lomu demokrātiskā valstī?

Lai meklētu atbildes un risinājumus šiem jautājumiem, Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Valsts kanceleju pusotra gada garumā organizēja virkni domnīcu un pilsoniskās sabiedrības forumu “Līdzdalības nedēļa”. 


Kā nodrošināt kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību un kāpēc reizēm tas ir sarežģīti?

Domnīcas “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība”, kuras dalībnieki bija publiskās pārvaldes, nevalstiskā sektora un akadadēmiskās vides pārstāvji, darba rezultātā tika veiktas vairākas aptaujas, kā arī izstrādātas vadlīnijas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts pārvaldē: 

  • Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldes darbā: Valsts pārvaldes darbinieku aptaujas rezultāti – aptaujā noskaidroti galvenie šķēršļi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts pārvaldes darbinieku ieskatā, kā arī līdzdalības nodrošināšanas paradumi. 
  • Vadlīnijas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts pārvaldē. Vadlīniju mērķis - veicināt izpratni par sabiedrības līdzdalību un sniegt praktisku atbalstu piemērotu līddalības pasākumu izvēlē un līdzdalības organizēšanā. Vadlīnijas būs noderīgas gan valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar sabiedrībai svarīgiem projektiem, gan arī vadītājiem, politiskām amatpersonām un likumdevējvarai. Arī iedzīvotāji un NVO aicināti izmantot dokumentu, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalības kvalitāti un labāk izmantotu piedāvātās iespējas iesaistīties.
  • Biedrību un nodibinājumu gada pārskati: mērķgrupu vērtējumi un viedokļi. Organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvju aptauju rezultāti – aptaujā salīdzināti biedrību un nodibinājumu pārstāvju un valsts pārvaldes pārstāvju viedokļi par organizāciju gada pārskatiem, kā arī informācijas iegūšanu/publicēšanu par organizāciju aktivitātēm.


Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā

Kā veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistās ar publiskā finansējuma pārdali – kādi priekšnosacījumi ir nepieciešami publiskajai pārvaldei un sabiedrībai, kādas ir minimālās prasības konsultāciju, atklātības un uzraudzības procesos, un kā tos ieviest praksē?  Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja domnīcas “Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā” dalībnieki – publiskās pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvji. Domnīcas rezultātā tās dalībnieki identificēja sešas saistošākās problēmas un izaicinājumus, kurām radīja savus piedāvājumus potenciāliem risinājumiem. Ar domnīcas gala ziņojumu var iepazīties šeit. 


Kas ir laba pārvaldība? Un kā to nodrošināt nevalstiskajās organizācijās? 

Kā veicināt pilsoniskās sabiedrības labas pārvaldības ietvaru un pilsoniskās sabiedrības pašregulācijas mehānismus? Kā veicināt biedrību un nodibinājumu atbildību pret visām ieinteresētajām pusēm? Domnīcas “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības sektorā”, kuras dalībnieki bija publiskās pārvaldes, nevalstiskā un finanšu sektora pārstāvji, darba rezultātā tapuši sekojoši nevalstisko organizāciju ikdienas darbā noderīgi rīki: 

  • Vadlīnijas “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas laba pārvaldība: pieci principi ilgstpējīgai organizācijai”. Vadlīnijās ietverti vispārīgi ieteikumi labas pārvaldības principu īstenošanai, un tie balstīti labākajā privātā un nevalstiskā sektora organizāciju pārvaldības praksē. Šis dokuments ir ceļvedis labas pārvaldības praksē, bet katra organizācija, iesaistot savus biedrus un citas personas, novērtē, kurus principus un kādā apjomā un veidā piemērot atbilstoši savai darbības jomai, mērogam un citiem specifiskiem kritērijiem, vienlaikus izvērtējot ar to saistītos riskus.
  • Organizāciju labas pārvaldības intensitātes barometrs: jautājumu komplekss. Šo jautājumu kompleksu organizācijas var izmantot, lai pārbaudītu labas pārvaldības principu pielietošanu savā NVO - kuri jautājumi un procesi ir sakārtoti un pie kuriem vēl jāpiestrādā ceļā uz labu pārvaldību. 


Pilsoniskās sabiedrības forums Līdzdalības nedēļa

Lai diskutētu un meklētu risinājumus, kā veicināt sabiedrības iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, un kā uzlabot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos, šajā vasarā nedēļas garumā norisinājās pilsoniskās sabiedrības forums “Līdzdalības nedēļa”. Līdzdalības nedēļas laikā septiņu dienu garumā notikuši 16 pasākumi - tīklošanās un sadarbības veicināšanas aktivitātes, risinājumu meklēšana lokāla un nacionāla līmeņa pilsoniskajai līdzdalībai, pilsonisko kompetenču stiprināšana nacionālā, lokālā un individuālā līmenī, u.c. Ar Līdzdalības nedēļas apkopojošo ziņojumu var iepazīties šeit. 


Aktivitātes norisinājās Valsts kancelejas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Islandes iedzīvotāju fonda īstenotās iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” ietvaros. Iniciatīvas īstenošana tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014.–2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.