Pārskats par LPA aktualitātēm 2022. gada 3. ceturksnī
11.11.2022

Aizvadītajā ceturksnī LPA biroja prioritārās aktivitātes galvenokārt saistījās ar aktivitātēm pilsoniskās līdzdalības un pilsoniskā dialoga veicināšanai, jaunām iniciatīvām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un finansējuma pieejamības jautājumiem. Ar atskata infografiku var iepazīties šeit, bet plašāks saturiskais pārskats par LPA aktivitātēm zemāk. 


Atbalsts Ukrainai

Akcijā “Caur saulespuķēm sasauksimies Ukrainas atbalstam!” Latvijas Pilsoniskā alianse un Eiropas Kustība Latvijā aicināja iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tvert fotomirkļus ar Ukrainas simbolu - saulespuķēm - un dalīties ar tiem sociālajos tīklos, tādējādi izrādot savu atbalstu Ukrainai un tās cilvēkiem.


Pilsoniskās sabiedrības popularizēšana 

22. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse un ASV vēstniecība Latvijā apbalvoja četrus “Balvas cilvēka izaugsmei” 2022. gada laureātus, godinot cilvēkus un organizācijas, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu veicinājuši sabiedrības labklājību, un ar degsmi ilggadīgi strādā, lai stiprinātu cilvēkus un būtu atbalsta punkts grūtākās dzīves situācijās. Balvas saņēma sociālais uzņēmums “Visi var!”, Iveta Pokromoviča, Baiba Ziemele un Rojs Puķe.

uploaded pictureJaunas iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

•    LPA uzsākusi darbu pie programmas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei. Programma ir iespēja biedrībām un nodibinājumiem ne tikai atrast sev vajadzīgos resursus, bet arī kļūt par kādas citas organizācijas atbalstītāju, radot labvēlīgu platformu resursu apmaiņai un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Augustā LPA ar ASV vēstniecību Latvijā atbalstu rīkoja nometni “NVO loma sabiedrības noturības veidošanai: drošība, rīcībspēja un izaugsme”. Nometnes rezultātā izstrādāts pilsoniskā sektora rīcības plāns iekšējas un ārējās drošības stiprināšanā.

uploaded picture

28. septembrī  LPA birojā  notika seminārs, veiksmīgāk īstenot finanšu piesaistes kampaņas kādas sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas īstenošanai. Semināru vadīja “P2P fundraising” eksperts no Dānijas: Jesper Jull Jensen, platformas “Better Now” vadītājs. Galvenā Peer to peer (P2P) fundraising ideja - līdzekļu vākšanas kampaņu popularizē brīvprātīgie un iesaistās kopienas, draugi, kuri nodod ziņu viens otram.


Pilsoniskās līdzdalības un pilsoniskā dialoga veicināšana

Jau kopš gada sākuma LPA īstenoja dažādas aktivitātes, lai mudinātu politiskās partijas un to apvienības, kas kandidēja uz 14.Saeimu, programmās un turpmāko četru gadu plānos ietvertu arī politiskās apņemšanās un darbības pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanai.  Kopsavelkot, līdz 14. Saeimas vēlēšanām, LPA dažādos formātos ir tikusies un pārrunājusi pilsoniskās sabiedrības aktuālās problēmas un prioritātes ar deviņām politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī Ministru prezidentu. 

uploaded picture

LPA nosūtīja aicinājumu Pārresoru koordinācijas centram, veicot grozījumus “Valsts pārvaldes iekārtas likumā”, papildināt esošās Valsts kancelejas funkcijas ar sekojošām: sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku un veicināt sabiedrības līdzdalību, tai skaitā pilsonisko dialogu.

LPA sniedza atkārtotu atzinumu par Atveseļošanās un noturības plāna NVO programmas īstenošanas noteikumiem, aicinot nodrošināt harmonizāciju starp MK noteikumu redakciju un anotācijā iekļauto skaidrojumu par izmaksu aprēķinu. Rezultāts: LPA iebildumi ņemti vērā daļēji. 

LPA turpināja uzturēt iebildumus par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas tiek iekļautas ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sastāvā, FM nodrošināt kvalitatīvu un līdzsvarotu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā par ES fondiem un precizēt: lai iekļautu NVO uzraudzības komitejas sastāvā, nepieciešams izsludināt atklātu konkursu uz ikvienu NVO vietu, nodrošināt, ka NVO pārstāvība ir līdzsvarota, izstrādāt skaidrus NVO atlases kritērijus, un nodrošināt, ka konkurss uz NVO vietām Uzraudzības komitejā tiek izsludināts publiski.  Neskatoties uz LPA iebildumiem un rekomendācijām FM turpināja virzīt apstiprināšanai valdībā komitejas sastāvu, lai arī tās izveides procesā, nosakot personas, kuras lemj par publiskā finansējuma pārdali, nav tikuši nodrošināti labas pārvaldības principi. FM sastāvā bija iekļāvusi arī LPA, bet tā kā procedūra nav atbalstāma, LPA lūdza izņemt to no komitejas sastāva.


Sakārtota tiesiskā vide

LPA turpināja uzturēt iebildumus par Biedrību un nodibinājumu likumu (aicinot saglabāt pašlaik spēkā esošo regulējumu attiecībā uz kārtību, kādā tiek sagatavots un pievienots gada pārskatam revidenta ziņojums, pretstatā plānotajam, ka revidenta ziņojums ir obligāts). Likumprojekta virzība valdībā pēc LPA iebildumiem tika atlikta, plānots kopā ar TM, FM un NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi vēlreiz izdiskutēt minētā panta redakciju.

Latvijas Pilsoniskā alianse diskusijās ar Saeimas deputātiem aicināja, veicot grozījumus Brīvprātīgā darba likumā, precizēt likumprojektā noteikto Sabiedrības integrācijas fonda kompetenci brīvprātīgā darba koordinēšanā.  Diskusijas ar iesaistītajām pusēm turpinās

Turpinājās darbs pie Interešu pārstāvības atklātības likuma – LPA aicināja Saeimas deputātus pirms likuma tālākas virzīšanas plaši izdiskutēt to ar nevalstiskajām organizācijām. Priekšlikumi netika ņemti vērā. 


Kapacitāte un finansējuma pieejamība

LPA aicināja Finanšu ministriju rast iespēju iepazīstināt Latvijas Pilsonisko aliansi ar nozaru ministriju priekšlikumiem par papildu investīcijām un grozījumiem, kas iekļaujami Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā pirms priekšlikumi tiks virzīti Ministru kabinetam apstiprināšanai. Tāpat LPA aicināja rast iespēju nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iesniegt un prezentēt savus priekšlikumus par iespējamām reformām un investīcijām Atveseļošanas fonda ietvaros.  Atsaucoties uz LPA priekšlikumu, NVO pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas (FM) pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumus, tai skaitā grozījumu tvērumu, un to, kā NVO varēs iesaistīties šajā procesā.  Tāpat LPA sagatavoja un iesniedza priekšlikumus ANM plāna grozījumiem.

Tāpat LPA aicināja Finanšu ministriju nodrošināt, lai Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā būtu pieejamas arī biedrībām un nodibinājumiem.

LPA arī veica analīzi par Finanšu ministrijā saņemtajiem ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem 2023.-2025. gadam, identificējot tos finanšu pieprasījumus, kas tieši vai netieši attiecas uz NVO, kā arī pilsonisko sabiedrību un līdzdalību. 

Septembra Memoranda padomes sēdē, diskutējot par ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” apakšprogrammu, kas paredzēta kā re-grantinga programma, panākta vienošanās par risinājumu, kā Latvijai iespējams piesaistīt papildus finansējumu nevalstisko organizāciju darbībai maksimāli 4 miljonu eiro apmērā, pieprasot no valsts budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā, ko noteikusi kā obligātu prasību Eiropas Komisija, bet Latvijas organizācijām nav šādas kapacitātes to nodrošināt.

Lai apzinātu esošo situāciju un sektora viedokli par nepieciešamajiem risinājumiem, saistībā ar dažādām krīzēm (vīrusa Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, energokrīze u.c.) LPA šī gada augustā un septembrī veica organizāciju viedokļu apkopošanu. Aptaujātās organizācijas pauž bažas par to, kāda nākotne un darbības iespējas tās sagaida rudenī un ziemā. Tā kā absolūtajam vairākumam organizāciju nav nekādu finansiālu uzkrājumu, lai segtu paredzamo izmaksu sadārdzinājumu, daudzām organizācijām tas var izrādīties kritisks un darbību nāktos iesaldēt vai pārtraukt. LPA ir uzsākusi komunikāciju ar atbildīgajām institūcijām par iespējamiem atbalsta risinājumiem. 


ES jautājumi

Latvijas Pilsoniskā alianse pievienojās vairāk kā 140 Eiropas pilsonisko organizāciju aicinājumam Eiropas Komisijai nodrošināt Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tīkliem un arodbiedrībām, kā arī Ukrainas pilsoniskajai sabiedrībai un pašvaldībām skaidru lomu un funkcijas platformas “Rebuild Ukraine” pārvaldībā, tostarp jēgpilnas konsultācijas un oficiāla novērotāja statusu visās apspriedēs.


Komunikācija

Balvas “Cilvēka izaugsmei” apbalvošanas ceremoniju šogad pirmoreiz bija iespējams noskatīties arī TV ekrānos – kanālā RE:TV. Ceremoniju noskatījās vairāk kā 20 000 cilvēku. 

LPA uz sarunu raidierakstā PILSONISKĀ @BALSS pirms Saeimas vēlēšanām aicināja partijas un to apvienības, lai noskaidrotu politisko partiju plānus un viedokļus pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos. Raidierakstus iespējams noklausīties arī Spotify platformā. 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piektdien, 22. jūlijā, Liepājā, piedalījās nevalstisko organizāciju forumā “Es esmu resurss?”.