Organizētā pilsoniskā sabiedrība – partneris publiskajai pārvaldei krīzes pārvarēšanai
06.04.2021

Ar 2020.gada novembri Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu “Organizētā pilsoniskā sabiedrība – partneris publiskajai pārvaldei krīzes pārvarēšanai”, kurš tiek īstenots Sabiedrība integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt pārbaudītas un faktos balstītas informācijas apmaiņu ar lēmumu pieņēmējiem un nevalstisko sektoru, lai varētu pieņemt kvalitatīvus un ilgtspējīgus lēmums Covid 19 krīzes seku un izplatības mazināšanai.


Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA pārstāvji no 2020.gada novembrim līdz 2021. gada jūnijam īstenot sekojošas aktivitātes:
•    Piedalīsies vismaz 50 formālās un neformālās sanāksmēs, kurās risina ar krīzi saistītos jautājumus, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses;
•    Izstrādās vismaz 9 rakstiskus viedokļu dokumentus un priekšlikumus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem;
•    Veiks vismaz 5 detalizētas datu un informācijas izpētes, lai izstrādātu uz datiem balstītus priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismiem;
•    Organizēs vismaz 5 tikšanās par Covid-19 krīzes saistīto jautājumu risināšanu;
•    Izplatīs oficiālu un pārbaudītu informāciju, lai mazinātu populisma vilni un dezinformāciju pilsoniskajā sabiedrībā;
•    Organizēs mērķētu komunikācijas kampaņu, aicinot būt atbildīgiem pilsoņiem, kā arī izceļot pilsoniskās sabiedrības labos darbus un pienesumu Covid- 19 krīzes negatīvo seku un izplatīšanās mazināšanā.


Rezultatīvie rādītāji projektam uz marta vidu ir:
•    30 sēdes, kas saistītas ar Covid-19 krīzi (t.sk.,Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīni Zonbergu piedalās Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes darba grupā, kā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētā pārstāve);
•    5 priekšlikumu dokumenti par krīzes pārvarēšanas programmām, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu;
•    2 biedrību un nodibinājumu aptaujas par finanšu atbalsta mehānismiem un Covid-19 izraisīto krīzes ietekmi uz organizācijas darbību;
•    4 NVO tikšanās par Covid-19 krīzes pārvarēšanu – krīzes ietekmi uz NVO un kā NVO var palīdzēt publiskajai pārvaldei, sniedzot savus pakalpojumus dažādām mērķa grupām.


uploaded picture
Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.