Notikusi NVO tikšanās ar banku nozari uzraugošām institūcijām
17.07.2020

15. jūlijā notika Latvijas Pilsoniskās alianses iniciēta e-tikšanās par banku sadarbību ar biedrībām un nodibinājumiem. Tikšanās piedalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Finanšu nozares asociācijas. E-tikšanās tika organizēta, ņemot vērā š.g. 30. jūnijā notikušās NVO e-tikšanās laikā paustās bažas par banku attieksmes pasliktināšanos pret nevalstisko sektoru. LPA izveidotā aptaujas “Par biedrību/nodibinājumu sadarbību ar bankām” pirmreizēji dati rādīja, ka vairākas NVO ir saskārušās ar banku neizprotamo  attieksmi, slēdzot, atsakot atvērt kontu vai veicot padziļinātas un ilgstošas izpētes. 


Tikšanās gaitā LPA direktore Kristīne Zonberga vērsa uzmanību uz vairākiem būtiskiem apstākļiem, par kuriem būtu jādiskutē, proti:

patiesā labuma guvēja norādīšana banku anketās, kas ir pretrunā likumā noteiktajam, ka patiesā labuma guvējs biedrībām var nebūt;

bankas nesniedz informāciju, kādi ir iemesli, kāpēc tiek atteikta konta atvēršana, vai ir prasība slēgt kontu;

bankas pārņēmušas uzraugošo un drošības iestāžu funkcijas;

par nepieciešamību pēc vienotām vadlīnijām NVO sektoram un bankām.


Papildinot K. Zonbergas sacīto, Inese Vaivare, LPA padomes priekšsēdētāja, un biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore, norādīja, ka ir vairāki būtiski aspekti, kas jāņem vērā, piemēram: 

banku izstrādātās anketas ir neatbilstošas NVO, jo ne vienmēr ir iespējams norādīt darbības jomu un mērķus;

saredzami biedrošanās brīvības ierobežojumi, tas ir, bankas ir uzņēmušās pārāk lielu lomu biedrību un nodibinājumu darbības izvērtēšanā, nevērtojot tikai finanšu plūsmas, bet arī saturiskus jautājumus, kā arī to, kam jābūt organizāciju valdēs;

bankas neņem vērā, ka NVO ar augsta riska valstīm kā Baltkrievija, Krievija, sadarbojas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu ietvarā. Neskatoties uz to, ka valsts politika ir sadarboties ar noteiktām valstīm, bankas ierobežo iespēju biedrībām veikt darbību, jo norēķinu konti tiek slēgti;

nepieciešama izpratne un iedziļināšanās no banku puses dažādās situācijās, kas skar NVO.


Finanšu izlūkošanas dienests informēja, ka līdz gada beigām tiks sagatavots nacionālais riska novērtējums, kurā būs informācija par nevalstisko sektoru un iespēju robežās tiks ņemta vērā LPA atzinumā sniegtā informācija.

Tikšanās gaitā Finanšu nozares asociācijas pārstāve Laima Letiņa norādīja, ka informāciju par patiesā labuma guvēju obligātu norādīšanu bankām, gadījumos, kad patiesā labuma guvējs nav reģistrēts UR, nosaka normatīvi akti. Tā ir fiziska persona, kurai ir tiesības kontrolēt juridiskās personas finanšu plūsmas. Normatīvie akti arī paredz sankcijas bankām, ja netiek veikta klientu pārbaude, tajā skaitā identificēts patiesā labuma guvējs. Skaidrojums par šo procedūru pieejams Uzņēmuma reģistrā tīmekļa vietnē šeit.

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaile norādīja, ka bankām ir jāveic rūpīga pārbaude - tajā pat laikā abām pusēm ir jāsadarbojas. Gadījumos, kad konta īpašnieka darbība nesaskan ar bankai norādīto biedrības darbības mērķi, bankai ir jāziņo uzraugam par aizdomīgu darījumu. S. Purgaile norādīja, ka top vadlīnijas (rokasgrāmata) bankām, kurās varētu papildināt ar informāciju par nevalstisko sektoru.


Noslēdzoties e-tikšanās, puses vienojās par turpmākajiem soļiem:

Turpināt diskusiju, lai uzlabotu sadarbību starp NVO sektoru un bankām.

Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, Finanšu nozares asociācija kopā ar K. Zonbergu un I. Vaivari izanalizēs konkrētās situācijas, kad bankas ir atteikušas sadarbību NVO sektoram.

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija izvērtēs iespēju papildināt vadlīnijas (rokasgrāmatu) bankām ar informāciju par nevalstisko sektoru.

Finanšu nozares asociācija veiks diskusiju ar bankām par viņu anketu, kas aizpildāmas biedrības un nodibinājumiem, uzlabošanu, lai tās daudz precīzāk atbilstu nevalstiskajam sektoram.

Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi sagatavo vadlīnijas bankām par biedrībām un nodibinājumiem.

No Tieslietu ministrijas tiek gaidīts informatīvais ziņojums.

NVO sektors uzsāks darbu pie nozares finanšu pārvaldības labās prakses vadlīniju izveides.


Aicinām nevalstiskās organizācijas turpināt mūs informēt par biedrības vai nodibinājuma pieredzi sadarbībā ar bankām sūtot savus  jautājumus vai komentārus uz e-pastu alianse@nvo.lv un aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama šeit).