Notiks Dažādības veicināšanas programmas uzraudzības padomes sēde
02.10.2020

5.oktobrī notiks “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” Uzraudzības padomes (sastāvā ir arī Latvijas Pilsoniskā alianse) sēde. Sanāksmes darba kārtībā ir divi jautājumi:
1) SIF projekta “Dažādības veicināšana” ieviešanas progress;
2) darba devēju izvirzīšana apbalvošanai labās prakses veicināšanas pasākumu ietvaros, kas notiks jau trešo reizi.  


Mājas lapā www.dazadiba.lv ikviens darba devējs varēja aizpildīt un iesniegt pieprasījumu darba vides izvērtējumam. 2020. gada 20.novembrī  ir plānots šī gada apbalvošanas atbalsta pasākums. 2020.gadā darba vides izvērtēšanai ir pieteikušies 44 darba devējs, no kuriem 36 aizpildīja pašnovērtējuma anketas.


Ir plānots piešķirt 5 balvas par šādiem sasniegumiem:


Mūsu darbinieki – Dažādības atbalsts un pieņemšana darbiniekos, tiek nodarbināti profesionāļi neskatoties uz to vecuma, dzimuma, etniskajām un citām dažādajām iezīmēm, tiek nodrošināta to profesionālā darbība, veicinot izpratni un novēršot nošķiršanu un diskrimināciju darbinieku vidū;


Mūsu principi - Dažādības un iekļaušanas vadība, kas ir iestrādāta darba devēja ikdienas darbībā, tiek pārstāvēti un uzsvērti dažādību veicinoši principi, uz kuriem tiek balstīta darba devēja aktivitātes darbā ar darbiniekiem un ar ārējiem sadarbības partneriem;


Mūsu darba vide – Iekļaujoša, attīstoša un veselību veicinoša darba vide, kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem, neatkarīgi no to vecuma, dzimuma un citām atšķirībām, tiek darīts viss, lai nodrošinātu un uzlabotu darba vides mikroklimatu un nodrošinātu, ka ne fiziskā darba vide, tajā izmantotie instrumenti un metodes neradītu šķēršļus nevienam darbiniekam;


Mūsu tirgus attiecības - Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās ar esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem, darba devēja politika attiecībā uz dažādību veidojas atbilstoši tirgus izaicinājumiem, tiek veidota cieša sadarbība ar dažādiem reģionālajiem partneriem, lai apmācītu un piesaistītu jaunus darbiniekus no dažādām mērķauditorijām;


Mūsu saziņa  - Dažādības un iekļaušanas veicināšana aktīvi komunicējot ar darbiniekiem neskatoties uz to darba pieredzi, darba formu un pozīciju, lai uzzinātu viņu viedokli un vērtējumu, iegūtie viedokļi tiek izvērtēti un iespēju robežās īstenoti, ārējā komunikācijā tiek pārstāvētas dažādību veicinošas vērtības, tādējādi veicinot to nostiprināšanos apkārtējā sabiedrībā un nākamajos darbiniekos.