LPA kopā ar atbildīgajām iestādēm meklē risinājumus kā uzlabot NVO klasificēšanas noteikumus
31.07.2020

27.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalījās e-tikšanās ar Tieslietu ministriju (TM), Finanšu ministriju (FM) un Valsts ieņēmuma dienestu (VID), kuras laikā tika pārrunāta nepieciešamība uzlabot Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumus. TM, sagatavojot un iepriekš iepazīstinot ar ziņojumu “Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā”, secināja, ka klasifikators jāuzlabo, jo biedrības un nodibinājumi nevar piemeklēt darbības jomai atbilstošu klasifikatoru, tādēļ  pārsvarā netiek izvēlēta konkrēta darbības joma, bet norādīts “Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums”. 

TM piedāvā veikt izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot, ka darbības klasifikatora kodu varētu iegūt ar gada pārskatu starpniecību VID, kurš šo informāciju nodod Uzņēmumu reģistram. Tas nozīmētu, ka jaunās organizācijas, reģistrējoties UR, jau sākotnēji norādītu darbības jomu, savukārt jau reģistrētās organizācijas savu darbības jomu norādītu, iesniedzot gada pārskatu. Šādi tiktu minimizēts administratīvais slogs NVO sektoram.

Tikšanās gaitā A. Zaļūksnis norādīja, ka šāds risinājums būtu pieņemams, taču jāņem vērā, ka esošie klasifikatori ir jāuzlabo, lai ikviena organizācija var atrast atbilstošu kodu savai faktiskajai darbībai.

E-tikšanās gaitā tika panākta konceptuāla vienošanās, ka:

tiks uzlabots biedrību un nodibinājumu  darbības jomu klasifikators;

veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredzētu, ka ikvienai organizācijai ir jābūt UR fiksētai darbības jomai.

turpināt pārrunas par darbības jomas klasifikatora uzlabošanu, lai tie atbilstu nevalstiskajam sektoram, kā arī paredzot mehānismu, kā joma tiek mainīta, ja tas ir nepieciešams. Diskusijas laikā tiks meklēti labākie risinājumi, lai netiktu pārkāpta pulcēšanās un biedrošanās brīvība.

Tādējādi turpmāk:

Reģistrējot jaunu organizāciju, tiek norādīta darbības joma.

Sniedzot gada pārskatus VID, darbojošās organizācijas norāda darbības jomu, kas tālāk tiek nodota UR datu aktualizēšanai par attiecīgo NVO.

Darbības jomu nomaiņa ir iespējama, bet ar ierobežojumiem.