LPA aicina Izglītības ministriju izglītības politikas plānošanas dokumentā iekļaut pilsonisko izglītību
16.10.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse 16. oktobrī nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IzM) atzinumu par pamatnostādņu projektu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai””.

Iepazīstoties ar Projekta saturu (skatīt šeit https://nvo.lv/uploads/izm_iap2027_29092020.pdf ), LPA secinājusi, ka tajā nav iekļauta pilsoniskā izglītība pēc būtības, kā arī tajā nav noteikti konkrēti pasākumi, lai sasniegtu kompetenču pieejā balstīto mācību saturu (Skola2030) ieviešanu, kas paredz caurviju prasmes, no kurām īpaša uzmanība pievēršama digitālajai pratībai un pilsoniskajai līdzdalībai. Tāpat starp Izglītības politikas rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem nav atrodamas pilsoniskās kompetences rādītāji, kas liecina par to, ka IzM neplāno turpmākajos 7 gados mērķtiecīgi veicināt pilsonisko kompetenci visās vecuma grupās.

LPA norāda, ka izpratnes veicināšana par demokrātiskiem procesiem nepieciešama ne tikai jauniešiem, stiprināta pilsoniskā kompetence ir nepieciešama visās vecuma grupās. Turklāt pilsoniskā līdzdalība jāparedz arī diasporai - diasporas bērniem un jauniešiem ir svarīgi veidot izpratni par Latviju kā valsti, par procesiem, kuros un kā var līdzdarboties un līdzlemt, kas ne tikai veicina pilsonisko kompetenci, bet arī piederības sajūtu Latvijai un vēlmi atgriezties Latvijā, un pilnvērtīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā.

Tāpēc LPA norāda, ka mācību rezultātā būtu jāapgūst zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem un vērtībām, tai skaitā zināšanas par demokrātisku valsts pārvaldi, valsts pārvaldes struktūrām un par to, kā tiek pieņemti lēmumi tajās, pilsonisko sabiedrību; vienlaikus attīstītas skolēnu spējas pielietot iegūtās zināšanas, piedaloties demokrātiskajos procesos, sākot  ar  klasi,  skolu  un  vietējo  kopienu. 

Tāpat LPA aicina pilsoniskās līdzdalības satura veidošanā un apguvē piesaistīt nevalstiskās organizācijas, kas ikdienā darbojas konkrēto jomu attīstībā, sabiedrības interešu un vajadzību apmierināšanā, un kopumā ir vērtējami kā Latvijas valsts patrioti, to pierādot vārdos un darbos, līdz ar to visprecīzāk un efektīvāk parādīs labo piemēru izglītojamiem, kā arī iepazīstinās ar praktisko pieredzi, nevis sniegs tikai teorētiskas zināšanas par tēmu. Plašāk ar atzinumu aicinām iepazīties šeit.