Latvijas Pilsoniskās alianses 2022. gada darbības virzieni
14.01.2022

Aizsākoties jaunajam gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina iepazīties ar atskatu par pagājušo gadu un šobrīd zināmajiem plāniem 2022. gadam . Detalizētāks pārskats par LPA pagājušajā gadā paveikto būs redzams gada pārskatā. 

Interešu pārstāvniecība – nemainīgi LPA prioritārā aktivitāte būs pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvniecība, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, attīstītu ilgtspējīgu un daudzējādu finansējuma modeli, stiprinātu pilsonisko dialogu. Šis gads ir Saeimas vēlēšanu gads, tādēļ LPA politiskās partijas mudinās programmās ietvert arī politiskās apņemšanās stiprināt pilsonisko sabiedrību. 

Tīklošanās –  formālās un neformālās tikšanās. LPA turpinās koordinēt un organizēt dažāda formāta tikšanās, tai skaitā sadarbībā ar publisko pārvaldi tiks veidoti lielāki sadarbības forumi. Tāpat plānots turpināt iepriekšējos gados iesākto tradīciju, un kopā ar biedriem un sadarbības partneriem tikties arī neformālos pasākumos. LPA domā arī par jauniem, atraktīviem risinājumiem, gadījumā, ja klātienes tikšanās būs atļautas tikai ierobežotā apmērā. Tāpat plānots rīkot tematiskās tikšanās, aicinot uz dalību ikvienu, kas 2022. gadā īstenos pasākumus vai aktivitātes kādā konkrētā jomā vai tematikā, tādējādi padarot kopējo tīklošanos plašāku, kā arī veicinot, informācijas apriti NVO sektorā, iespējas uzzināt viens par otra plāniem, atrast kopīgo un atšķirīgo un meklēt sadarbības iespējas vēl labākiem rezultātiem. 

Kopdarbība – LPA turpinās rīkot regulārās tematiskās tikšanās, lai pārrunātu aktualitātes sektorā, vienotos par kopēju pozīciju un par turpmākajiem soļiem interešu pārstāvībā, tādējādi veicinot kopdarbību un sadarbību starp biedriem un citām organizācijām kopīgu mērķu sasniegšanā. Papildus plānots šogad uzsākt veidot iniciatīvu “Biedrs biedram”.

Pētniecība – LPA turpinās nodrošināt uz datiem balstītu interešu pārstāvniecību, tādēļ visa gada garumā veiks datu un informācijas izpētes un viedokļu apkopojumus. Paralēli noritēs darbs pie pilsoniskā sektora pētījuma, kas šogad būs veltīts padziļinātai izpētei par organizāciju kapacitāti un resursiem, kā arī tiks izstrādāta metodoloģija, lai noteiktu NVO ietekmi sabiedriski politiskos procesos un sociālekonomisko pienesumu. 

Popularizēšana – papildus ierastajām komunikācijas aktivitātēm, LPA šogad sāks podkāstu pārraidi. Podkāstu saturs būs par un ap pilsonisko sabiedrību. Tāpat LPA šogad sāks meklēt risinājumus, kā palīdzēt organizācijām komunicēt ar ieinteresētajām pusēm par savām aktivitātēm un radīto ietekmi, sākot ar jauniem risinājumiem rezultātu mērīšanai. 

Pasākumi – neatņemama sastāvdaļa popularizēšanai ir dažādi publiskie pasākumi. Šobrīd LPA kalendārā ir iezīmēti vairāki pasākumi -  27. februārī svinēsim 13. Vispasaules NVO dienu, ko plānojam pavadīt erudīcijas gaisotnē; marta sākumā LPA biedri satiksies biedru kopsapulcē; tiks turpināta iesākto pilsonisko iniciatīvu “Demokrātijas nedēļa” (1.-9.maijs), kurā šogad plānots spēcināt pilsonisko apzinātību un demokrātijas “muskuļus”; LPA piedalīsies sarunu festivālā “LAMPA” (1.-2.jūlijs); savukārt 22. septembrī ieplānota labo darbu un iniciatīvu izcelšanas ceremonija “Balva Cilvēka izaugsmei”. 

Sektora spēcināšana -  LPA turpinās strādāt pie finansējuma pieejamības veicināšanas NVO, lai būtu pieejams pastāvīgs un pietiekams valsts budžeta finansējums pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos stiprināšanai; veiks pieejamā finansējuma kartējumu, lai identificētu, vai un kādām jomām vai aktivitātēm trūkst finansējums;  strādās pie jaunu atbalstu mehānismu radīšanas, kā piemēram, tiks uzsākta pro-bono programmā, kurā tiks aicināti dažādu sektoru pārstāvji stiprināt NVO ar tiem pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Tāpat LPA plāno organizēt dažāda veida mācības, lai spēcinātu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju kapacitāti. 

Pilsoniskā izglītība - ar pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Jaunais pilsonis” LPA turpinās veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, vienlaikus popularizējot pilsonisko sabiedrību. Tāpat padomā ir vairāki jauni un radoši risinājumi, kā veicināt izpratni un interesi par pilsonisko sabiedrību. Viens no jaunākajiem pilsoniskās izglītības formātiem uzsāks darbību aprīlī, kad tiks izmēģināta LPA izstrādātā 3D simulācijas spēle par Eiropas Savienību. 

Laba pārvaldība – LPA turpinās strādāt ar labas pārvaldības jautājumiem nevalstiskajā un publiskās pārvaldes sektoros. Šogad LPA pabeigs darbu pie Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbildības Globālā standarta pielāgošanas un ieviešanas Latvijā, kā arī izstrādās paraugus, kā organizācijām ieviest dažādas politikas labas pārvaldības veicināšanai. Tāpat LPA sekos līdzi, lai publiskā pārvalde rīkojas saskaņā ar labu pārvaldību, ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus.

Sabiedrības līdzdalība – LPA turpinās strādāt pie tā, lai Latvijā atzītu pilsonisko dialogu, kā arī sekos līdzi, lai esošie līdzdalības mehānismi ir piemēroti pilsoniskajai sabiedrībai, un tam, kādus uzlabojumus (jauni mehānismi, esošo stiprināšana, utt.) nepieciešams ieviest, vienlaikus meklējot risinājumus, kā uzlabot publiskās pārvaldes attieksmi un atvērtību pret pilsonisko sabiedrību, un kā stiprināt NVO kapacitāti piedalīties sabiedrības līdzdalībā. 

Iekšējā stiprināšana – LPA noslēgs darbu pie jaunās stratēģijas un tās pavadošajiem ieviešanas plāniem (interešu pārstāvības, komunikācijas, finanšu piesaistes), pilnveidos LPA iekšējās procedūras un pakalpojumus, attīstīs jaunus produktus, veicinās darbinieku profesionālo un emocionālo stiprināšanu, meklēs jaunus risinājumus biedru iesaistei dažādās aktivitātēs un spēcināšanai. 


uploaded picture