Līdzdalības iespējas
11.11.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par NVO sektoram aktuālajām Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvajiem aktiem un Saeimas komisiju darba kārtību, un aicinām organizācijas būt aktīvām, iepazīties, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs. 


TAP portālā

Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam.

Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.–2027. gadam mērķis ir veidot atvērtu, gudru un efektīvu valsts pārvaldi, kas nodrošina iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus, darbu sabiedrības labā, caurskatāmību un atvērtību sabiedrībai, efektīvāku valsts pārvaldes darba organizāciju, inovatīvu pieeju regulējuma un politiku izstrādē,  kā arī pierādījumos balstītu un kopradē veidotu regulējumu un politiku. Valsts pārvaldes modernizācija sasniedzama, izmantojot inovatīvas, politikas un pakalpojumu dizainā balstītas pieejas, īstenojot efektīvu valsts pārvaldes procesu un sistēmu digitālo transformāciju, kā arī nodrošinot kvalitatīvu pārmaiņu vadību reformas ieviešanas procesā.

Par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam un Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2025. gadam īstenošanas plānu.

Pamatnostādnes nodrošina NAP2027 prioritātēs noteikto rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanu bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas jomā. Pamatnostādnes aptver virkni šobrīd aktuālu, horizontālu un pārnozarisku risināmu, jaunu attīstības virzienu bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas jomā, kā piemēram, agrīnās bērnības politikas nepieciešamības nostiprināšana, bērnu un jauniešu attīstības vajadzību nodrošināšana, agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveide, veselība, izglītība, psiholoģiskā un emocionālā labklājība viņu izaugsmes ceļā, jauniešu līdzdalības veicināšana, bērnu tiesību aizsardzības un uzraudzības sistēmas pilnveidošana, darba ar jaunatni sistēmas attīstība, kā arī Pamatnostādnēs uzsvērta nepieciešamība mērķēti attīstīt jaunus daudzfunkcionālus pakalpojumus.

Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju un to apakšpadomju darbības noteikumi.

Noteikumi paredz, ka padomes darbā kā loceklis tiek iesaistīts arī NVO pārstāvis.

Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam.


* Apkopojums veikts 2022. gada 10. novembrī plkst. 15:00.

Informācija par Vecāko amatpersonu 21.09.2022. sanāksmē apstiprinātajiem EK politikas dokumentiem par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit.

Ar Ministra kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit.

Aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit.


Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portālā.  Ja personas pārstāvētajai institūcijai nav konta TAP portālā, tad, rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura izskatīšanā vēlas piedalīties. Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.