Latvijas Pilsoniskā alianse aicina parakstīt vēstuli par Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas pilnveidi
09.04.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) aicina biedrības un nodibinājumus pievienoties nostājas vēstulei Ministru kabinetam un Finanšu ministrijai (FM) ar aicinājumu nostiprināt biedrību un nodibinājumu lomu kā partneriem Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.  


Šogad Latvija, tāpat kā citas ES dalībvalstis, sāks īstenot jaunā ES daudzgadu budžeta, kas paredzēts turpmākajiem septiņiem gadiem, ieviešanu. Latvijai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF) un Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) līdzekļiem 2021.-2027. gada plānošanas periodā ir paredzēti 4,24 miljardi eiro. FM sagatavotajā ES fondu Darbības programmas projektā norādīts, ka nevalstiskās organizācijas kā saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu tikai četru iestāžu (Valsts kancelejas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas) īstenotajos pasākumos.  


Ņemot vērā, ka biedrības un nodibinājumi Latvijā īsteno daudz sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors, un tādēļ ir neaizstājams posms tādās nozarēs kā sociālā aprūpe, veselības aprūpes pieejamība, sports, kultūra, izglītība, pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti, aicinām Ministru kabinetu un FM kā ES fondu Vadošo iestādi nostiprināt biedrību un nodibinājumu lomu kā partneriem ES fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, iekļaujot LPA priekšlikumus ES fondu Darbības programmā, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likumā un attiecīgi ikvienā specifiskā atbalsta mērķī pirms to iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā un paredzēt:   
•    vienlīdzīgas iespējas biedrībām un nodibinājumiem pretendēt uz ES fondu finansējumu kā projektu īstenotājiem un finansējuma saņēmējiem;  
•    tādu finansējuma administrēšanas mehānismu, kas neradītu nesamērīgu administratīvo slogu un naudas plūsmas problēmas aktivitāšu īstenotājam tajās atbalsta programmās, kuru īstenošanā ir nozīmīga biedrību un nodibinājumu līdzdalība;
•    kvalitatīvo rādītāju ikvienas atbalsta programmas ietvaros, kas iekļautu ES fondu līdzekļu ieguldījuma izvērtējumu, balstoties uz to, cik daudz un kādā kvalitātē projektu īstenošanā ir iesaistītas biedrības un nodibinājumi.


Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit.


Lai jūsu pārstāvētā biedrība vai nodibinājums pievienotos vēstules parakstītājiem, lūgums līdz 18.04.2021 uz e-pastu alianse@nvo.lv atsūtīt organizācijas nosaukumu un to vadītāju (likumīgo pārstāvju) vārdus un uzvārdus.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
uploaded picture