Iedzīvotāju iesaiste Kohēzijas politikas pārvaldībā
14.02.2020

13. februārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās Finanšu ministrijas organizētajā tikšanās, lai pārrunātu aktualitātes efektīvai Kohēzijas politikas īstenošanai. Tikšanās laikā Finanšu ministrija prezentēja stratēģisko redzējumu un laika grafiku, kā arī partneru lomu un iesaisti Kohēzijas politikas plānošanas dokumenta sagatavošanā.
LPA direktore vērsa uzmanību uz to, ka Eiropas Komisija 2020. gada 6. februārī Briselē organizētajā augsta līmeņa konferencē par iedzīvotāju iesaisti kohēzijas politikā labas pārvaldības vārdā, akcentēja nepieciešamību iesaistīt iedzīvotājus Kohēzijas politikas plānošanā, ieguldīšanā un pārraudzībā, lai beigu beigās nodrošinātu labākus galarezultātus, un tā kā dalībvalstīs līdz šim šo darījušas nepietiekami, Komisija nolēmusi sākt divus izmēģinājuma pasākumus, kuros paredzēts kohēzijas projektu ieviešanā vairāk iesaistīt iedzīvotājus:

• Pirmajā izmēģinājuma pasākumā ES finansējuma pārvaldības iestādes saņems visaugstākā līmeņa ekspertu padomus no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), kā arī īpaši pielāgotu palīdzību jaunu iniciatīvu veidošanā, kurās tiek iesaistīti iedzīvotāji un veicināta pārredzamība un atskaitīšanās.
• Otrajā izmēģinājuma pasākumā būs nodrošināts finansējums, no kura atbalstīs jo īpaši mazu un vietēju pilsoniskās sabiedrības organizāciju izvirzītas inovatīvas idejas un ierosmes, kā veicināt iedzīvotāju iesaisti.