Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu
04.07.2024

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģistrācijas numurs: 40008281764) iesniegto projektu “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” (Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/VK/014). Projekts ir vērsts uz nevalstisko organizāciju pārstāvniecības stiprināšanu sociālās drošības jomā Latvijā, veidojot efektīvu sadarbības tīklu un attīstot mazākaizsargāto iedzīvotāju grupu interešu pārstāvību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā.

Investīciju mērķis ir risināt vājās puses un dialoga problēmas starp nevalstisko sektoru un publisko pārvaldi. Tas ietver interešu pārstāvniecības stiprināšanu, koncentrējoties uz sociālās drošības jomu, kas līdz šim bija nepietiekami pārstāvēta. Projektā plānots veidot jaunu partnerību tīklu un stimulēt sektora attīstību, aizpildot organizāciju trūkumu noteiktās jomās.

Projekts uzsver sabiedrības līdzdalības formātu atjaunināšanas nepieciešamību, lai tie atbilstu mūsdienu un nākotnes nodarbinātības formām un sociālo spēlētāju daudzveidībai Latvijā. Tā mērķis ir nodrošināt efektīvāku sadarbību starp valsti un organizētajām pilsoniskajām sabiedrības grupām, kā arī uzlabot publisko pakalpojumu nodrošināšanu, ņemot vērā valsts klientu vajadzības.

Partnerības tīklā aktīvi darbosies vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pārstāvot dažādas sabiedrības grupas un jomas, tostarp:

  • Nodibinājums “Fonds Plecs” – sociāli mazaizsargāto personu grupas, bērni, lielās ģimenes.
  • Latvijas Pilsoniskā alianse – personas darbnespējas vecumā, maznodrošinātās personas.
  • Latvijas Samariešu apvienība – seniori, personas ar invaliditāti.
  • Centrs Marta – no vardarbības cietušās personas, cilvēktirdzniecības upuri.

Projekta ietvaros tiks veikta organizāciju kapacitātes stiprināšana, ekspertu piesaiste, mācības, un sociālekonomisko datu izstrāde, lai veicinātu sociālo grupu pārstāvniecību visos līmeņos. Tiks arī stimulēta sadarbība un tīklošanās starp nevalstiskajām organizācijām, veidojot efektīvus risinājumus un priekšlikumus sociālās drošības jomā.

Šis projekts ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai stiprinātu sociālo drošību un mazinātu nevienlīdzību Latvijā, nodrošinot visām sabiedrības grupām taisnīgu pārstāvniecību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekts "Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls". Projektu finansē Eiropas Savienība.