Biedru telpā - Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"
20.11.2020

Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”, valdes priekšsēdētāja Ligita Azovska.

uploaded pictureFonds veic labdarības aktivitātes, sadarbojoties ar Latgales skolām un pašvaldībām. Fonda līdzšinējā darbība ir veicinājusi citu NVO sadarbību un attīstību, dialoga veicināšanu starp NVO un publisko pārvaldi. 


Kāds impulss pamudināja izveidot Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”?

Nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika””  ir dibināts 2006.gada 28.septembrī un fonda misija ir veicināt Latgales reģiona bērnu un jauniešu kompetenču un garīgā potenciāla attīstību. Pārzinot tā brīža sociālekonomisko situāciju reģionā, fonda dibinātāji vēlējās sniegt atbalstu Latgales skolām, pirmkārt, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves apstākļus. Kā savas vērtības Fonds noteica sociālo atbildību, sadarbību un attīstību un izvirzīja sev šādus darbības mērķus: veicināt skolēnu motivāciju iegūt izglītību, uzlabot jauniešu spējas nākotnē integrēties darba tirgū, attīstīt pedagogu kompetences, īstenot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, dažādos līmeņos piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos fonda darbības jomās, kā arī izkopt filantropijas tradīcijas. Gadu gaitā fonds ir atbalstījis daudzas skolas, daudzas ģimenes un daudzus bērnus Latgales reģionā. Fondam „Veronika” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kategorijās „labdarība” un „izglītības attīstība”. Ir pagājis laiks un turpmāk fonds plāno veidot tādas iniciatīvas, kas atbild uz esošajiem izaicinājumiem sabiedrībā. Skolas ir vesela ekosistēma un tāpēc esam izstrādājuši jaunu pieeju, ar kuras palīdzību paredzam kļūt par tādu partneri skolām un sniegt tām tādu atbalstu, kādu vēl neviens līdz šim nav sniedzis, proti, mana komanda ir izveidojusi tādu pieeju izaicinājumu risināšanai skolās, kas sniedz iespēju attīstīt skolu vadību personiskos talantus, atbalsta tos bērnus, kuriem ir sarežģītāka sociālekonomiskā situācija mājās, bet viņu potenciāls ir milzīgs, kā arī veidot atbalstu, kas nepieciešams jaunu, inovatīvu risinājumu veidošanai, kas atbalsta pieeju sadarbības modeļa uzlabošanai starp trīs nozīmīgām pusēm skolas kontekstā – skolotājs, skolēns un skolēna vecāki. Mēs varam būt katalizators pozitīvām izmaiņām, es tam patiesi ticu.


Ar kādiem fonda sasniegumiem esat visvairāk gandarīti?

Fonds savu darbību uzsāka  ar sociālo projektu “Skolas brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem”, kas tajos gados bija visaktuālākā problēma. Par to liecināja Fonda veiktā Latgales skolu aptauja. Līdztekus palīdzībai, ko saņēma trūcīgo ģimeņu skolēni, Fondam izdevās aktualizēt problēmu likumdevēja līmeni, vēršoties attiecīgajās Saeimas komisijās. Tas rezultējās ar lēmumu valsts līmenī - nodrošināt skolas brīvpusdienas visiem pirmklasniekiem, bet vēlāk arī visiem bērniem līdz 4.klasei. Vai kāds tagad spēj atcerēties tos nesenos laikus, kad visi vecāki maksāja par skolas pusdienām pilnu summu? Fonds izstrādāja projektu, kas paredzēja atbalstu mazturīgo ģimeņu bērniem, lai viņi materiālo apstākļu dēl nebūtu spiesti priekšlaicīgi pamest skolu, bet varētu turpināt izglītību vidējā mācību iestādē un būtu labāk sagatavoti startēt darba tirgū. Šī ideja diemžēl neatrada dzirdīgas ausis ne Izglītības un zinātnes ministrijā, ne LR Saeimas līmenī. Toties bijām  patiesi gandarīti, ka problēmas nopietnība tika izprasta Eiropas Savienības līmenī un ar Eiropas sociāla fonda atbalstu tiek valstī risināta - Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta  PuMPuRS - “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – ietvaros. Faktiski šī ideja ir fonda “Veronika” darba rezultāts.

uploaded picture

Ar Latgales skolu pedagogiem, apmeklējot Eiropas Parlamentu Strasbūrā.

Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi fonda  līdzšinējās darbības laikā?

Šajā jautājumā noteikti nebūšu oriģināla – kā lielākajai daļai NVO tas ir bijis jautājums par finansējuma piesaisti. Kā nākamo varu minēt spēju izturēt grūtības un atjaunināt Fonda stratēģisko redzējumu un turpināt darbu. Un tomēr, uzskatu, ka būtiskākais ir komanda. Man ir sākusi nostiprināties maza, bet kompetenta, darboties griboša komanda, kuras dalībnieki saredz, ka darba izglītības sistēmas atbalstam no ārpuses ir patiesi nozīmīgs. Protams, neatsverama ir kompetence un zināšanas, ko var sniegt skolotāji un skolu direktori, ar kuriem gadu gaitā esam veidojuši labas attiecības un arī šobrīd, arvien veidojam jaunu sadarbību ar cilvēkiem no dažādām jomām, kuru kopdarba rezultātā top mūsu fonda jaunās idejas skolu atbalstam. Izaicinājums bija no pieejas zivs došana pārprofilēties uz pieeju makšķeres došana un iešana kopā makšķerēt. Šeit, protams, runāju līdzībās. Mums pašiem NVO vadītājiem ir jābūt gataviem tam, ka varam pagurt, tad es paļaujos uz citu spēcīgu NVO pārstāvju atbalstu. Un man tāds ir.


Kādas aktualitātes notiek Jūsu organizācijā?

uploaded picturePēc gada, kas bija veltīts Fonda kapacitātes stiprināšanai, pilnveidojot esošās un apgūstot jaunas tā dalībnieku kompetences, esam nopietni ķērušies pie aktuālu projektu izstrādes. Esmu gandarīta, ka fondā ienāk cilvēki no citām jomām un labā sinerģijā ar cilvēkiem, kuri strādā izglītības sistēmā veidos radošus atbalsta risinājumus. Šobrīd mēs arī vēlamies palīdzēt skolām ar tehnoloģiju atbalstu. Ja vien kādam ir interese un vēlme atbalstīt fondu ar tehnikas iegādi Latgales skolām, laipni aicinu sazināties ar mani personīgi - tālrunis +371  26465012. Tāpat, ļoti novērtēsim arī finansiālu atbalstu:

Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika”

 Reģ. nr.40008106676

AS SEB BANKA

Konta nr. LV07UNLA0050009026090


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?

Ja vien ir kaut mazākā vēlēšanās būt ne tikai notikumu vērotājam un kritizētājam, bet gan veidot un ietekmēt šos notikumu, tad iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās dod lielisku iespēju to darīt visos līmeņos un visdažādākajās dzīves jomās. Mana dzīve būtu tik “nabadzīga”, ja man nebūtu iespēja īstenot savus sapņus citu atbalstam. 


Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

“Kas gan cits, ja ne tu, kad gan vēl, ja ne tagad!”


Interviju lasiet arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_biedriba_veronika_86.pdf