Biedru telpā - biedrība "Baltā māja"
10.07.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – biedrība “Baltā māja”, direktore Inguna Badune. 


uploaded pictureBiedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta, apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem, un, kas darbojas kā neatkarīga institūcija. Biedrība nodarbojas ar sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanu, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības izglītošanai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, sabiedrības veselības veicināšanai, iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs, sociāli mazaizsargāto personu grupu dzīves kvalitātes uzlabošanai.


Kāds impulss pamudināja izveidot biedrību “Baltā māja”?

Biedrība “Baltā māja” tika nodibināta  1996. gadā, balstoties uz iedzīvotāju pašiniciatīvu un izmantojot Nīderlandes sabiedrisko organizāciju darbības pieredzi. Biedrību dibināja 10 līvānieši, organizācijas pirmā vadītāja bija Irīna Kulitāne. Kopš 2005. gada biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.


Pastāstiet plašāk par biedrības darbību!

Biedrība savu 24 gadu darbības laikā realizējusi vairāk kā 100 dažādus projektus – vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mēroga. Biedrības ieviestās aktivitātes un pasākumi sekmē sabiedrības pilsonisko līdzdalību, aptver visu Latgales reģionu, nereti arī citus Latvijas reģionus.

uploaded picture

Sociālo pakalpojumu sniegšanu organizācija nodrošina kopš 2004. gada, kad pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas, darbību uzsāka Dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sociālo pakalpojumu klāstu papildināja Līvānu novada  deleģētais pakalpojums – aprūpe mājās, un jau vairākus gadus tiek nodrošināti arī dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi, kuru izmaksas daļēji sedz Līvānu novada dome. Organizācijā darbojas tehnisko palīglīdzekļu punkts, kurā uz laiku ir iespējams saņemt kruķus, staigāšanas rāmi vai kādu citu  palīgierīci. 

Biedrības mērķauditorija ir ikviens Līvānu novada un apkārtējo novadu iedzīvotājs un organizācijas, kas vēlas aktīvi līdzdarboties NVO aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt idejas. Mūsu aktivitātēs piedalās dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības. Biedrība ievieš pasākumus, kas sekmē vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošana, veicina iedzīvotāju līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, popularizē labdarību un brīvprātīgo darbu. Biedrības organizētos pasākumus regulāri apmeklē cilvēki ar īpašam vajadzībām, cittautieši, bezdarbnieki, seniori.

uploaded picture

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanai tiek realizēti pasākumi, kas veicina kopienas stiprināšanu, sekmē ikviena iedzīvotāju līdzdalību. Organizācija apzin sabiedrības un indivīdu vajadzības, problēmas un meklē risinājumus to novēršanai. Sabiedriskās aktivitātes tiek nodrošinātas ar biedrības brīvprātīgo (aptuveni 25 personas) palīdzību vai arī pateicoties piesaistītajam finansējumam. Biedrības aktivitātēs – interešu klubos, tematiskos un informatīvos pasākumos, radošās darbnīcās, ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās – vidēji mēnesī piedalās aptuveni 80 dalībnieki; pasākumos Līvānu novada NVO piedalās aptuveni 30 aktīvisti no novada NVO vai iniciatīvas grupām.

Mēs lepojamies, ka biedrības durvis ir  atvērtas ikvienam, ka mūsu darbs tiek atzinīgi  novērtēts Līvānu novadā, ka biedrību “Baltā māja” ir atpazīst visā  valstī. Biedrības  lielākā vērtība ir mūsu darbinieki, klienti, brīvprātīgie, apmeklētāji, aktivitāšu dalībnieki un ikviens cilvēks, kurš vēl tikai ienāks pa mūsu organizācijas durvīm.


Kādas aktualitātes notiek organizācijā?

Pašlaik regulāri notiek rokdarbnieku pulciņš, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, aktīvi darbojas divi sieviešu – senioru klubi, dzejas draugu klubs, ceļotāju klubs un citi. Šovasar organizācijas ieviesto projektu ietvaros notiek auduma iepirkuma maisiņu šūšanas, papīra liešanas un veidošanas darbnīcas, arī motivācijas nodarbības. Ir uzsākti labdarības teātra izrādes mēģinājumi. Mēs priecājamies, ka arvien – jau vairāk kā 10 gadus, turpinās labdarības akcija “Pirmie adītie zābaciņi” Līvānu novada jaundzimušajiem mazuļiem. Paldies mūsu čaklajām adītājām!


Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?

Biedrība “Baltā māja” priecātos, ja Līvānu novada iedzīvotāji arvien vairāk izprastu stipras vietējās kopienas spēku, ja solidaritāte un sadarbība starp dažādu paaudžu  pārstāvjiem kļūtu vēl daudzpusīgāka. Nevalstiskās organizācijas ir tikai kā  ceļa zīmes un pieturas mūsu ikkatra ceļā. Gaidīsim! Ienāc, atbrauc ciemos!

uploaded picture

Lasiet interviju šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_balta_maja_67.pdf