Biedru telpā "Kurzemes NVO centrs"
20.03.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”. “Biedru telpas” viesis – biedrība “Kurzemes NVO centrs”, valdes priekšsēdētāja Elīna Immere.

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” 

Biedrības darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās: Demokrātiska Latvijas valsts – Cilvēks – Izglītība – Pašiniciatīva. Aktīvā biedrības darbība tiek fokusēta divos virzienos: pirmkārt, pilsoniskās kompetences un līdzdalība, otrkārt, informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Svarīgākās “Kurzemes NVO centra” aktivitātes ir konsultācijas un izglītība NVO un pilsonisko kompetenču celšana, NVO noderīgas informācijas koordinēšana un NVO datu bāzes uzturēšana, NVO tīklošana un zināšanu pārnese, NVO interešu pārstāvēšana, NVO sektora izzināšana un pētīšana, NVO finansējuma administrēšana, kopienu aktivizēšana, pilsoniskās izglītības nodarbības skolēniem “Saproti valsti”. 

uploaded picture

2020. gada 6. martā Kurzemes NVO centram ievēlēta jauna valde. Ilggadējās valdes priekšsēdētājas Ineses Siliņas (no kreisās) vietā amatu ieņēma Elīna Immere un par valdes locekli kļuva Maija Jankovska.


Kā radās  Kurzemes NVO  centrs?

Kurzemes NVO centrs ir biedrība ar vairāk kā 21 gada darbības vēsturi - 1998. gadā Talsos tika dibināta sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”. Laikā, kad nesen Latvija bija atguvusi neatkarību un pamazām attīstījās demokrātisks valsts pārvaldes modelis, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, Latvijā tika veidoti NVO centri. Jau no pašiem pirmsākumiem Kurzemes NVO centrs veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību, galvenokārt, nodrošinot informācijas pieejamību, apmācot un sniedzot konsultācijas.


Kādas ir biedrības aktualitātes?

6. martā Kurzemes NVO centram tika ievēlēta jauna valde, turpmākos 5 gadus NVO centru vadīs Elīna Immere un Maija Jankovska. 2020. gadā galvenokārt tiek īstenotas iepriekš uzsāktas aktivitātes. Ikdienā aktīvi turpinām konsultēt dažādos ar NVO darbu saistītos jautājumos un organizācijām sniedzam aktuālo informāciju dažādos formātos – organizējam un vadam seminārus, izplatām informāciju mūsu Facebook lapā, šogad arī sākām jaunu tradīciju organizēt tiešsaistes tikšanās, izmantojot Zoom platformu. 

No lielajiem pasākumiem šogad paredzēts Kuldīgas novada iedzīvotāju forums, kas ir mūsu organizācijas uzsākta iniciatīva Kuldīgas novadā, tāpat otro gadu organizēsim Demokrātijas kafejnīcu un Kurzemes NVO plenēru. 

Šobrīd kopā ar vēl piecām citām organizācijām aktīvi strādājam pie Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanas Latvijā, drīzumā paredzēti pirmie konkursu uzsaukumi. Mēs, Kurzemes NVO centrs, sniegsim informatīvo un konsultatīvo atbalstu Kurzemē projektu sagatavošanas laikā, kā arī pēcāk uzraudzīsim un mentorēsim atsevišķu projektu īstenošanu.


Kādām īpašībām, Jūsuprāt, ir jāpiemīt biedrību, nodibinājumu un fondu vadītājiem?

Vispārinot un salīdzinot, varētu teikt, ka šādu organizāciju vadītājiem ir jābūt ļoti līdzīgiem uzņēmumu vadītājiem. Jāpiemīt spējām vadīt procesus, vadīt komandu, plānot gan laiku, gan finanses, jābūt labām saskarsmes un komunikāciju prasmēm, un mūsdienās ir ļoti svarīgas arī digitālās kompetences. Es teiktu, ka biedrību un nodibinājumu vadītājiem ir jābūt visai universāliem cilvēkiem, bet galvenais, lai ir dziļa izpratne un vēlme darboties organizācijas mērķu sasniegšanā.

uploaded picture

Seminārs par NVO gada pārskatu sagatavošanu Kuldīgā 2020. gada 6. februārī.

 

Vai Jūs varētu nosaukt lielākos biedrības sasniegumus ar ko visvairāk lepojaties?

Lepojamies ar mūsu pieredzi un zināšanām pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Priecājamies, ka Kurzemes NVO centrs savu darbu nav pārtraucis visā 21 gada darbības laikā.

Jau 7. gadu pēc kārtas sadarbojamies ar Kultūras ministriju, veicot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā. Esam sadarbības partneris pašvaldībām un citām biedrībām iedzīvotāju aktivizēšanā, koordinēšanā un izglītošanā. Uzskatām, ka nozīmīgs ir mūsu pienesums sadarbības partneris pašvaldībām un citām biedrībām iedzīvotāju aktivizēšanā, koordinēšanā un izglītošanā. Uzskatām, ka nozīmīgs ir mūsu pienesums arī valstiskā līmenī, rūpējoties par pilsoniskajai sabiedrībai un NVO darbam labvēlīgiem darba apstākļiem, piemēram, līdzdarbojāmies NVO fonda radīšanā Latvijā un joprojām esam daļa no NVO fonda ekspertu grupas. Šobrīd arī esam vieni no atbildīgajiem par Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu Latvijā. Mums ir plašākās zināšanas un dati par Kurzemes aktīvajām biedrībām un caur saviem informācijas kanāliem varam aizsniegt lielu aktīvo cilvēku skaitu.

Esam arī gandarīti, ka katru gadu aug mūsu biedru skaits, kas liecina par mūsu darba nozīmīgumu. Mūsu darbs ir novērtēts  un pamanīts arī nacionālā mērogā, esam saņēmusi KM atzinības rakstu par ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā.

uploaded picture

Akcija „Kuldīgas novads balso” pirms Eiroparlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā.

 

Jūsuprāt, kāpēc ir svarīgi darboties nevalstiskajās organizācijās?

Ja skatāmies uz jebkādām brīvprātīgajām organizācijām, tad tā noteikti ir domubiedru un sev līdzīgo esamības sajūta jeb sajūta ka esi „savējais” konkrētā cilvēku grupā, kurā jūs vieno kopīgi mērķi. Ja pievēršamies tieši pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tad šādu organizāciju nozīme, manuprāt, jau ir daudz būtiskāka ar to, ka šādas organizācijas darbs ietekmē plašāku sabiedrību, piemēram, iesaiste valdības lēmumu pieņemšanā rezultējas ar normatīvajiem aktiem, kas jāievēro ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Visbiežāk tieši caur NVO iedzīvotāju viedoklis tiek sadzirdēts valdības līmenī. NVO lielā mērā ir informācijas apmaiņas ceļš starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldi, abos virzienos. Tāpat darbojoties NVO un realizējot kādu savu iniciatīvu, mēs ikviens varam justies noderīgs. Tās ir lieliska platforma, kurās realizēt savu potenciālu. 

 

Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!

Vēlu mums ikvienam būt atbildīgam par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam šobrīd un kā dzīvos paaudzes pēc mums, tāpēc novēlu ikkatram atrast sevī resursus, ko veltīt kopējam jeb sabiedrības labumam. Turklāt kopā mums piemīt lielāks spēks nekā katram atsevišķi!

Lasiet interviju arī šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_20032020_52_biedriba_kurzemes_nvo_centrs.pdf