Aicinās jauno Rīgas domi atbalstīt Rīgas SLO un veicināt atklātību
18.09.2020

15.septembrī tikās vairākas sabiedriskā labuma organizācijas (SLO), kuras negatīvi ietekmē Rīgas domes 2019. gada nogalē pieņemtie grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”. Veikto izmaiņu pamatā ir  NĪN atvieglojumu piemērošanas ierobežojumi, nosakot, ka no 2020. gada 30. janvāra juridiskai personai tiek piemērots kopējais atlaižu ierobežojums 10 000 EUR.  Bet SLO atlaižu ierobežojums 5 000 euro.

Šie saistošie noteikumi būtiski pasliktina situāciju 14 NVO, kas darbojas Rīgā un risina arī sociālās problēmas, kas saistītas ar Rīgas mazturīgajiem iedzīvotājiem vai personām bez noteiktas dzīvesvietas. Jau iepriekšējā minējām, ka biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” šis ir nozīmīgs finansiāls trieciens, tāpat arī šie noteikumi ietekmē biedrību “Free Riga”, kas ar aktivitātēm “iedzīvina” pamestos nekustamos īpašumus, nodrošinot telpas tiem, kas īsteno sabiedrisku darbību, strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, uzsāk inovatīvus projektus, un vienlaikus veicina pamesto rajonu ģentrifikāciju. Rīgā darbojas vēl virkne citu sabiedriskā labuma organizācijas, kuras palīdz pašvaldībai attīstīties un sniedz atbalstu tās iedzīvotājiem, ko administrācija viena nevar paveikt.

Līdz šim saņemtās atbildes no Rīgas administrācijas ietver aicinājumu risināt šo politiskā līmenī, tādēļ tikšanās laikā vienojāmies, ka nepieciešams aicināt Rigas domes deputātus:

1) izteikt saistošos noteikumus ierpriekšējā redakcijā, atceļot ierobežojumus; 

2) veicināt atklātību atbalsta sistēmā, tai skaitā nodrošināt publiski pieejamu informāciju, kam ir piešķirtas nodokļu atlaides (administrācija konkrētas organizācijas neatklāj, jo informācija par nodokļu maksāšanu esot ierobežotas pieejamības, kas tā nedrīkst būt, jo arī nodokļu atlaižu piešķiršana ir rīkošanās ar publisko finansējumu), kā arī noteikt skaidrus kritērijus piešķiršanas kārtībai un nodokļu atlaižu saņēmēju uzraudzībai.