Latvijas Pilsoniskā alianse aicina valsts budžeta 2021. gadam izstrādes procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru jautājumus
21.08.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Ministru kabinetu mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību, lai nodrošinātu, ka Latvijā ir stabila, valstij lojāla un organizēties spējīga pilsoniskā sabiedrība, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību, kas nodrošina labāku lēmumu pieņemšanu un veicina sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse aicina valsts budžeta 2021. gadam izstrādes procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru jautājumos, un 2021. gada budžetā paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai šādā apmērā:

1) īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 1,6 miljonu euro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;

2) paredzēt finansējuma piešķīrumu Ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas memoranda padomes jaunā darbības modeļa ieviešanai 116 000 euro apmērā. Šāds finanšu piešķīrums nodrošinātu, ka tiek īstenota K.Kariņa Valdības Rīcības plānā iekļautā Valdības apņemšanās stiprināt dialogu starp nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldi, kā vienu no darbības rezultātiem paredzot stiprināt NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas mehānismu un uzlabota tā darbība. Vienlaikus nodrošinot, ka tiek veicināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība un līdzdalība politikas plānošanas un attīstības dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzīšanā, stiprināts sabiedrības līdzdalības mehānisms reģionālā un vietējā līmenī, veicināta NVO platformu un sadarbības tīklu lomu pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībā un līdzdalībā.

Papildus LPA aicina izstrādāt visaptverošu valsts budžeta finansējuma pārdales mehānismu, tajā iestrādājot labas pārvaldības principus. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit.