Tiesiskais regulējums

Publisko iepirkumu likums

Nodrošina iepirkumu atklātumu; piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Ar likumu var iepazīties šeit.