Tiesiskais regulējums

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums

Nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Ar likumu var iepazīties šeit.