Tiesiskais regulējums

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Nodrošina, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērsta to izšķērdēšana un nelietderīga izmantošana, kā arī ierobežota valsts amatpersonu korupcija. Ar šo likumu var iepazīties šeit.