Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos”

Nosaka dokumentus, kurus izstrādā valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai Eiropas Savienībā, šo dokumentu izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī kārtību, kādā šādi dokumenti uz laiku var aizstāt attiecīgus politikas plānošanas dokumentus. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.