Tiesiskais regulējums

Likums par budžetu un finanšu vadību

Nosaka valsts budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību budžeta procesā. Ar likumu var iepazīties šeit.