Tiesiskais regulējums

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss

Aizsargā sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, politiskās un personiskās tiesības un brīvības, kā arī komersantu, iestāžu un organizāciju tiesības un likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību, nostiprina likumību, novērš tiesību pārkāpumus, audzina pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā. (Tiesību akts zaudēs spēku 2020. gada 1. jūlijā) Ar likumu var iepazīties šeit.

Tā vietā – Administratīvās atbildības likums: Aizsargā pastāvošo tiesisko iekārtu, tai skaitā sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panāk tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu. Ar šo likumu var iepazīties šeit.