Tiesiskais regulējums

Civillikums

Civillikums ir visapjomīgākais Latvijas likums, tam kopumā ir četras daļas. Pirmā daļa aptver ģimenes tiesības,  nosakot laulības slēgšanu un šķiršanu, laulāto mantiskās attiecības, vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un pienākumus, kā arī adopciju, aizgādību, aizbildniecību u.c. ģimenes tiesību aspektus. Otrā daļa ietver mantojuma tiesības, nosakot, kāda ir mantošanas kārtība, mantojuma pieņemšana un iegūšana, kas ir likumiskā, laulāto, līgumiskā, testamentārā mantošana, un regulē citus ar mantojuma tiesībām saistītus aspektus. Trešā daļa - lietu tiesības – aptver personiskās, lietu un saistību tiesības, kā arī kustamo un nekustamo lietu tiesības, paredzot to iegūšanu, atgūšanu, izbeigšanu u.c. situācijas. Ceturtā daļa - saistību tiesības, nosaka, ka saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir mantiska vērtība. Saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma. Ar likumu var iepazīties šeit.