Pētījumi

Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas Komisija) un EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja kopīgās vadlīnijas 2014

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)046-e