Jurista padomi

Sabiedrības līdzdalība - Eiropas Savienība

Būt pilsoniski aktīvam un iesaistītam lēmumu pieņemšanas procesā var būt ne tikai reģionālā un nacionālā, bet arī Eiropas Savienības (ES) līmenī. Sabiedrībai piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā, tiek nodrošināta grupu interešu ievērošana un vajadzību apmierināšana visos varas līmeņos dažādu jomu griezumā.


Sabiedrība  var  iesaistīties  Eiropas  Savienības  lēmumu  pieņemšanas  procesos  gan kā indivīds, gan kā organizācijas vai institūcijas pārstāvis. To var īstenot dažādos līmeņos:


* neformālais  nacionālais/pārnacionālais  līmenis - ES  nevalstisko  organizāciju tīklojumi;
* formālais nacionālais līmenis - ES dalībvalstu institūcijas: valdība, parlaments;
* formālais  pārnacionālais  līmenis - ES  institūcijas:  Eiropas  Komisija,  Eiropas Parlaments u.c.


Neatkarīgi no iesaistes līmeņa, līdzdalību var īstenot šādos veidos:


* pilsoņu iniciatīvas iespēja - kopā ar citu Eiropas valstu pilsoņiem (kopumā 1 milj.) pieprasot Eiropas Komisijai izskatīt sabiedrības priekšlikumus;
* dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
* sniedzot viedokli, priekšlikumus NVO tīklojumiem un/vai atbildīgajām institūcijām konkrētu izaicinājumu novēršanai;
* rakstot vēstules NVO tīklojumiem, atbildīgajām institūcijām (gan nacionālajā, gan pārnacionālajā  līmenī)  ar  aicinājumiem  uzlabot  situāciju  vai  novērst  noteiktus apdraudējumus;
* aktīvi iesaistīties darbā kādā no ES NVO sadarbības tīkliem;
* tiekoties ar Latviju pārstāvošiem politiķiem, amatpersonām ES;
* izsakot atbalstu vai protestu (mītiņi, demonstrācijas) kādai no ES politikām, tiesību aktiem;
* darbojoties kā noteiktas sabiedrības grupas pārstāvim Ekonomikas un sociālo lietu komitejā;
* piedaloties Eiropas Komisijas izsludinātajās publiskajās apspriedēs par kādu no politikas jautājumiem. Šeit varat sīkāk uzzināt par līdzdalības iespējām.
* izsakot viedokli ES iestādēs par visām Savienības darbības jomām;
* noraidot ES likumdošanas priekšlikumus, līdzdarbojoties darbā Saeimā;
* līdzdarbojoties Latvijas nostājas veidošanā, sniedzot viedokli ministrijām un Saeimā par ES politiku.


Tiesību akti, kas nosaka sadarbības partneru iesaistes kārtību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē:


* Ministru kabineta noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos”;

* Ministru kabineta instrukcija Nr.4 “Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība”;

* Ministru kabineta noteikumi Nr.769 “Vecāko amatpersonu sanāksmes ES jautājumos nolikums”.