Jurista padomi

Nodibinājuma likvidācija

Nodibinājuma darbības izbeigšanas pamati


Kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 12.nodaļa, nodibinājumu darbību var izbeigt uz šāda pamata:

1. ar tiesas nolēmumu;
2. izbeidzoties termiņam (ja nodibinājums dibināts uz noteiktu laiku);
3. ar valdes lēmumu;
4. uzsākot nodibinājuma bankrota procedūru;
5. uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.


Nodibinājuma darbības izbeigšanās ar tiesas nolēmumu


1. Nodibinājuma darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja sasniegts nodibinājuma mērķis vai tā sasniegšana ir kļuvusi neiespējama un statūtos valdei nav piešķirtas tiesības grozīt nodibinājuma mērķi vai valde nesaņem citu pārvaldes institūciju piekrišanu mērķa grozīšanai (ja statūtos tas ir paredzēts). Šajā gadījumā pieteikumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu iesniedz valde.
2. Ja nodibinājuma darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ja nodibinājuma darbība neatbilst statūtos noteiktajam mērķim, par nodibinājuma pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs vai citos likumā noteiktajos gadījumos, pieteikumu tiesā iesniedz prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja nodibinājums:


1) pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas šajā brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsis pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem;
2) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā publiskajā darbībā;
3) apdraud valsts vai sabiedrisko drošību.


Nodibinājuma darbības izbeigšanās ar valdes lēmumu

Valdes lēmums par nodibinājuma darbības izbeigšanu uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no valdes locekļiem, ja statūti neparedz lielāku balsu vairākumu.
Statūtos var paredzēt, ka lēmumam par nodibinājuma darbības izbeigšanu nepieciešama citas pārvaldes institūcijas piekrišana.


Nodibinājuma darbības izbeigšanās, uzsākot bankrota procedūru

Kārtību, kādā izbeidzama nodibinājuma darbība bankrota gadījumā, nosaka Maksātnespējas likums.


Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti:


1. Ja nodibinājuma darbība izbeidzas,  izbeidzoties termiņam, ar valdes lēmumu, vai uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata, valde iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par nodibinājuma darbības izbeigšanu. Pieteikumam pievieno ziņas par likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu.

2. Ja nodibinājuma darbība izbeidzas, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai reģistrā. Un, ja likvidāciju veic valdes locekļi, šo faktu norāda pieteikumā vai tiesas nolēmumā.


Visos gadījumos pieteikumam pievieno ziņas par likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu.Likvidatori


Iecelšana:

1. Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos nav noteikts citādi. Par likvidatoru var būt pilngadīga fiziskā persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.

2. Ja likvidāciju veic citas personas, kas nav valdes locekļi, statūtos paredzama šo likvidatoru iecelšanas kārtība.


Atcelšana:

1. Likvidatoru var atcelt tikai ar tiesas nolēmumu, pamatojoties uz ieinteresētas personas pieteikumu, ja tam ir svarīgi iemesli, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru.

2. Lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz reģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.


Likvidatora tiesības un pienākumi:

1. Likvidatoram ir visas valdes un citu statūtos paredzēto institūciju tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Bet likvidators drīkst slēgt tikai tos darījumus, kuri nepieciešami nodibinājuma likvidācijai.

2. Likvidators piedzen parādus, pārdod nodibinājuma mantu, apmierina kreditoru prasījumus un pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas sadala atlikušo nodibinājuma mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu. Ja likvidējamam nodibinājumam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, likvidators informē institūciju, kura saskaņā ar minēto likumu pieņem lēmumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un atņemšanu, par likvidācijas procesa uzsākšanu.Kreditoru aizsardzība


Paziņošana par likvidāciju:

1. Likvidators paziņojumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu un tās likvidāciju izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 15 dienu laikā pēc attiecīga nolēmuma spēkā stāšanās dienas.
2. Likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem nodibinājuma kreditoriem.
3. Kreditori uzaicināmi pieteikt savus prasījumus 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par nodibinājuma darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš.


Kreditoru pieprasījumi:

1. Kreditori piesaka likvidatoram savus prasījumus pret nodibinājumu. Prasījumā norādāms prasījuma saturs, pamats un apmērs, un tam pievienojami prasījumu pamatojošie dokumenti.
2. Ja zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai saistība vēl nav izpildāma, summas, kuras viņam pienākas, tiek deponētas tiesā.Finanšu pārskats un mantas sadale


1. Nodibinājuma mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā 6 mēnešus pēc dienas, kad publicēts paziņojums par nodibinājuma darbības izbeigšanu. Tiesa var atļaut atlikušo nodibinājuma mantu sadalīt pirms noteiktā termiņa, ja ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem.

2. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo nodibinājuma slēguma finanšu pārskatu, un sadala atlikušo nodibinājuma mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem vai likumu. Manta starp šīm personām sadalāma līdzīgās daļās, ja statūtos nav noteikts citādi. 

3. Nodibinājuma mantu nedrīkst sadalīt starp dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī starp citām personām ar līdzīgu mantisku ieinteresētību, it īpaši laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

4. Ja nodibinājuma darbība izbeigta, pamatojoties uz to, ka nodibinājuma darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, nodibinājuma darbība neatbilst statūtos noteiktajam mērķim, par nodibinājuma pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs un citos likumā noteiktajos gadījumos, tad pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas atlikusī nodibinājuma manta piekrīt valstij — izmantošanai līdzīgiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad dāvinātājs nodibinājuma likvidācijas gadījumam ir noteicis citu mantas izmantošanas kārtību.

5. Nodibinājuma, kurš ir sabiedriskā labuma organizācija, kā arī tāda nodibinājuma, kuram sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir atņemts, bet kurš iepriekšējā kalendārajā gadā pirms likvidācijas uzsākšanas kā sabiedriskā labuma organizācija ir saņēmis ziedojumus, mantas sadali likvidācijas gadījumā veic atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam.Nodibinājuma izslēgšana no reģistra


1. Pēc atlikušās nodibinājuma mantas sadales likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Pieteikumam pievieno nodibinājuma slēguma finanšu pārskatu.
2Pieteikumā likvidators apliecina, ka:

1) nodibinājuma slēguma finanšu pārskats nav apstrīdēts tiesā vai ka attiecīgā prasība tikusi noraidīta;
2) visi kreditoru prasījumi apmierināti vai tiem paredzētā nauda deponēta;
3) nodibinājuma dokumenti ir nodoti glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Kopsavilkums nodibinājuma darbības izbeigšanas un likvidācijas darbībām:


1. Lēmums par darbības izbeigšanu;
2. Pieteikums UR par likvidācijas procesa uzsākšanu;
3. Likvidatoru iecelšana;
4. Paziņojums par likvidāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
5. Kreditoru informēšana;
6. Kreditoru pieprasījumu saņemšana;
7. Kreditoru pieprasījumu apkopošana un finanšu pārskata sagatavošana;
8. Mantas sadale;
9. Dokumentu nodošana Latvijas Nacionālajam arhīvam;
10. Paziņojums UR par likvidācijas procesa pabeigšanu.