Jurista padomi

Kā valstij nevajadzīgo mantu var saņemt sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi?

Informācija atjaunota 2021. gadā.


Valsts pārvaldes iestādes rīcība:

Valsts pārvaldes iestāde ierosina valsts kustamās mantas atsavināšanu, ja tā nav nepieciešama funkciju nodrošināšanai. 

 • Lai noskaidrotu vajadzību pēc valsts pārvaldes iestādei nevajadzīgās mantas, tā publicē informāciju Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) tīmekļvietnē
 • Divu nedēļu laikā pēc informācijas publicēšanas uz kustamo mantu var pieteikties citas valsts pārvaldes iestādes, kā arī SLO/SU. Tikai tad, ja neviena valsts pārvaldes iestāde nepiesakās, mantu var nodot SLO/SU tiem noteikto mērķu sasniegšanai.


SLO/SU rīcība:

Divu nedēļu laikā pēc informācijas publicēšanas  rakstiski informē valsts pārvaldes iestādi.

Piesakoties uz nevajadzīgo valsts mantu, norāda dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, kas attiecīgajā kalendārajā gadā jau saņemts no valsts pārvaldes iestādēm.

Pārliecinās, ka nevajadzīgā valsts manta tiks izlietota tikai SLO/SU statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un SLO arī tajā sabiedriskā labuma jomā, kurā tai ir piešķirts SLO statuss.


Valsts pārvaldes rīcība pēc informācijas publicēšanas:

1.solis. Ja nav pieteikusies neviena valsts iestāde/atvasināta publiska persona/tās iestāde, bet ir pieteikusies SLO/SU, tad valsts iestāde izvērtē lietderības apsvērumus, nosaka mantas nosacīto cenu un saņem atļauju to atsavināt SLO/SU.

2.solis. Ja tiek nolemts mantu nodot SLO/SU un ir pieteikušies vairāki SLO/SU, tad jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa.

3.solis. Pārbauda vai pretendentam piešķirtais atbalsts nepalielina de minimis atbalsta apmēru pēdējo trīs gadu laikā un uzskaita atbalstu.

4.solis. Sagatavo lēmumu par mantas nodošanu.

5.solis. Sagatavo un slēdz līgumu ar SLO/SU.

6.solis. Pēc lēmuma pieņemšanas, valsts pārvaldes iestāde savā tīmekļa vietnē informē par mantas nodošanu, norādot 

 • publikācijas datumu;
 • SLO/SU nosaukumu;
 • reģistrācijas numuru;
 • nodotās kustamās mantas veidu;
 • mantas nodošanas mērķi;
 • nodotās mantas nosacīto cenu.


Pēc līguma noslēgšanas:

 • Manta ir jāizlieto tikai līgumā noteiktajam mērķim atbilstoši SLO vai SU piešķirtajam statusam.
 • Valsts pārvaldes iestāde ir tiesīga prasīt un saņemt informāciju par dāvinājuma izlietojumu.
 • Mantas nepienācīgas vai līgumam neatbilstošā veidā izmantošanas gadījumā valsts pārvaldes iestādei ir tiesības atprasīt dāvināto mantu.
 • Ja SLO/SU vēlas nodot saņemto mantu pārstāvētajai mērķa grupai, SLO/SU slēdz līgumu ar konkrēto personu, kam manta tiek nodota lietošanā un uzrauga, lai nodotā manta tiktu izlietota tās sākotnējam nodošanas mērķim.


SU/SLO

 • Slēdz līgumu ar konkrēto personu, kam manta tiek nodota lietošanā.
 • SLO/SU uzrauga, lai nodotā manta tiktu izlietota atbilstoši noteiktajam mērķim.


Procedūru regulē: 

1) Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.

2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likums.

3) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.

4) Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumi Nr.535 “Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”.

5) Sabiedriskā labuma organizāciju likums.

6) Sociālā uzņēmuma likums.

7) Ministru kabineta 2018.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.197 “Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību”. 

uploaded picture

Infografika pdf formātā Autors: Latvijas Pilsoniskā alianse