Jurista padomi

Kā nodibināt nodibinājumu?

Nodibinājuma dibināšanas priekšnosacījumi:


* nodibinājumu dibina uz rakstiska lēmuma pamata vai arī uz testamenta pamata;
* nodibinājumu var dibināt uz noteiktu vai neierobežotu laiku;
* nodibinājumu var dibināt 1 vai vairākas personas;
* lai dibinātu nodibinājums, nav nepieciešams sākotnējs mantisks ieguldījums, taču ir jāparedz, ka tāds būs nākotnē.


Pirms pieteikuma par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, dibinātājiem:


* jāpieņem lēmums par nodibinājuma dibināšanu;
* jāapstiprina nodibinājuma statūti;
* jāievēl nodibinājuma pārvaldes institūcija
- valde - un citas nodibinājuma statūtos paredzētās institūcijas;
* jāsaņem katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli;
* jāaizpilda īpaša Uzņēmumu reģistra veidlapa
(B2. veidlapa)Iesniedzot pieteikumu par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, jāpievieno dibinātāju pieņemtais lēmums par nodibinājuma dibināšanu, statūti (2 eksemplāri), kā arī valdes locekļu saraksts un to piekrišana.


Nepieciešamie dokumenti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedzami 14 dienu laikā no lēmuma par nodibinājuma dibināšanu pieņemšanas brīža.


Iesniedzamie dokumenti


Piesakot nodibinājumu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums (veidlapa B2), kam pievienojami šādi dokumenti:


1. Lēmums par nodibinājuma dibināšanu, kurā jānorāda:


* nodibinājuma nosaukums;
* nodibinājuma mērķi;

* dibinātāju fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, bet juridiskai personai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
* dibinātāju tiesības un pienākumi,
ja dibinātāji par šo ir vienojušies;
* pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei;
* citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
* lēmuma pieņemšanas datums un vieta.


Dibinot testamentāro nodibinājumu, pievieno nevis lēmumu par dibināšanu, bet gan:

* apliecināta testamenta norakstu;
* dokumentus, kas apliecina aizgādņa pilnvaras
(Civillikuma 496.pants);
* testamenta stāšanos likumīgā spēkā.


Ja testamentā nav ietvertas, lēmumā par nodibinājuma dibināšanu, nepieciešamās ziņas, nav izstrādāti dibināmā nodibinājuma statūti vai nav iecelti valdes locekļi, testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis (Civillikuma 496.pants) veic attiecīgas darbības (statūtu izstrāde, valdes locekļu iecelšana).


Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā. Rakstveida pilnvara pievienojama lēmumam.

2. Nodibinājuma statūti, 2 eksemplāri, kuros jānorāda:


* nodibinājuma nosaukums;
* nodibinājuma mērķi;
* kārtību,
kādā manta nododama nodibinājumam;
* nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtību;
* nodibinājuma darbības termiņš,
ja dibina uz noteiktu laiku;
* nodibinājuma mantas sadales kārtību nodibinājuma likvidācijas gadījumā;
* valdes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību un viņu darbības termiņu;
* citu pārvaldes institūciju (ja tādas ir paredzētas) locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību un viņu darbības termiņu;
* saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;

* statūtu grozījumu izdarīšanas kārtību;
* statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.


Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.


Svarīgi atcerēties, ka tā kā nodibinājuma galvenā būtība ir mantas kopuma pārvaldīšana, ir stingri noteikumi par interešu konflikta nepieļaujamību - pārvaldes institūciju locekļi, dibinātāji un to radinieki nedrīkst tikt finansēti no nodibinājuma līdzekļiem. Kā arī nodibinājums var saņemt ziedojumus, bet ziedotāji iegūst kontroles tiesības - pārliecināties par ziedojuma izmantošanu atbilstoši mērķim un nodibinājuma darbību kopumā, kā arī iepazīties ar dokumentiem. Šos noteikumus ieteicams arī atrunāt statūtos.


Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt statūtus. Statūtos norāda apstiprināšanas vietu un datumu.


3. katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli, norādot valdes locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ar 2023. gada 1. janvāri biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim (tai skaitā priekšsēdētājam) latviešu valodas prasmes līmenim un pakāpei jāatbilst C1 līmenim (persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem).


4. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, taču ir iespēja veikt samaksu klātienē Uzņēmumu reģistrā. 


* Valsts nodeva par biedrības reģistrāciju ir 10,24 līdz 15,38 EUR;
* Valsts nodevu var samaksāt jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus:

- saņēmējs - Valsts kase,
- reģistrācijas numurs: 90000050138,
- kods: TRELV21,
- konts: LV84TREL1060190913200
- maksājuma mērķis - valsts nodeva par nodibinājuma reģistrāciju.Ja pieteikumam pievienojamie dokumenti ir svešvalodā un/vai ārvalstīs izsniegti:


* visiem dokumentiem svešvalodā pievieno to tulkojumu latviešu valodā, kas apliecināts atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām". 
* Ārvalstīs izsniegtie dokumenti var būt divu veidu:

- publiskie
- privātie 

* attiecībā uz ārvalstīs izdotiem privātiem dokumentiem piemērojami tie paši noteikumi, kas attiecas uz privātajiem dokumentiem, kas izdoti Latvijas Republikā;
* ja ārvalstīs izsniegtais dokuments ir publisks,
tad tulkojumam jābūt apliecinātam notariālā kārtībā;
* 1961.gada 5.oktobra Konvencijas (tā saucamā Hāgas konvencija) 1.pants definē, kas ir ārvalstu publiskais dokuments:

- dokumenti, ko izdevis varas orgāns vai amatpersona, kas saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesas izpildītājs;
- administratīvie akti;
- notariālie akti;
- oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem,
ko parakstījušas privātpersonas, tādi kā oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju, vai par faktu, ka tas pastāvējis noteiktā datumā, un oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi.

* Ārvalstīs izdotie publiskie dokumenti ir jālegalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā; 
* tikai ar legalizācijas procedūru ārvalstīs izdots publisks dokuments iegūst juridisku spēku Latvijas Republikā:

- dokumenta legalizācijas procedūra ir vienkāršota Hāgas konvencijas dalībvalstīs. Saskaņā ar Hāgas konvenciju, legalizācijas procedūrā ir jāizmanto noteiktas formas apliecinājums – Apostille;
- publiskiem dokumentiem, ko ir izdevušas valstis, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi tiesiskās palīdzības līgumu, nav nepieciešams nekāds īpašs noformējums vai apliecinājums, ja šo dokumentu ir izdevusi kompetenta konkrētās valsts iestāde vai amatpersona un tas ir apzīmogots ar valsts ģerboņa zīmogu;
- dokumenta legalizācijas neskaidros jautājumus var noskaidrot Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.


Nodibinājuma nosaukums

* nodibinājuma nosaukumā jāietver vārds "nodibinājums" vai "fonds";
*
nodibinājuma nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem. Nosaukumā nedrīkst ietvert militārā formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību u.tml;
* nodibinājuma nosaukumam skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju vai to apvienību un biedrību vai nodibinājumu nosaukumiem;
* nodibinājuma nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
*
nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par nodibinājuma darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;
* nodibinājuma nosaukumā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība".


Kur un kā iesniegt pieteikumu par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā


* pieteikuma veidlapas par nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā un dokumentu paraugus var saņemt Uzņēmumu reģistra mājas lapā;
* pieteikumu paraksta visi dibinātāji
vai vismaz 2 dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt pieteikumu.
* dibinot testamentāro nodibinājumu, pieteikumu paraksta testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis;
* pieteikumu var iesniegt dibinātājs
vai jebkura cita pilnvarota persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši izdarīt;
* testamentārā nodibinājuma gadījumā pieteikumu var iesniegt testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis, vai jebkura cita pilnvarota persona, kurai testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis to ir uzticējis izdarīt; pieteikumu nodibinājuma reģistrēšanai jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistrā Rīgā vai kādā no Reģionālajām nodaļām Latvijā (Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Ventspilī).
* Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski.


Pēc pieteikuma par nodibinājuma ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā:


* pieteikums tiek izskatīts 6 darba dienu laikā;
* pēc pieteikuma
un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas, Uzņēmumu reģistra valsts notārs var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

- nodibinājumu ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā;

(-) ar brīdi, kad nodibinājums ierakstīts Biedrību un nodibinājumu reģistrā, nodibinājums kļūst par juridisku personu;

- atlikt nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā:

(-) ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami;
(-) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami;
(-) ja izstrādājot statūtus vai izvēloties nosaukumu nav ievērotas Biedrību un nodibinājumu likuma un citu likumu prasības;
(-) ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību un biedrību un nodibinājumu nosaukumiem;

- atteikt nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā:

(-) ja statūtos noteiktais mērķis ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;
(-) ja pārkāpta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktā nodibinājuma dibināšanas kārtība;
(-) ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami;
(-) ja pēc reģistrācijas atlikšanas lēmuma nav novērsti reģistrācijas atlikšanas lēmumā norādītie trūkumi nodibinājuma statūtos vai nosaukumā;
(-) ja pastāv tiesiski šķēršļi nodibinājuma ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā;
Pieteikuma iesniedzējam ir iespēja valsts notāra lēmumā norādītajā termiņā (kas nevar būt īsāks par vienu mēnesi) novērst konstatētos trūkumus un iesniegt dokumentus atkārtoti. Ja dokumenti tiek iesniegti termiņā, valsts nodeva otrreiz nav jāmaksā. Ja dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, no jauna ir jāmaksā valsts nodeva.


Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka valsts notāra lēmums ir nepamatots, viņam ir tiesības apstrīdēt valsts notāra lēmumu, iesniedzot iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Savukārt valsts notāra lēmumu par atteikumu reģistrēt nodibinājumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.


Ja rodas papildus jautājumi, aicinām sazināties ar:

*biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse”:

- informatīvais tālrunis: 24245580
- elektroniskais pasts: alianse@nvo.lv 

*Uzņēmumu reģistru:

- informatīvais tālrunis: 67031703
-elektroniskais pasts: info@ur.gov.lv Informācija atjaunota 03.11.2022.