Jurista padomi

Kā nodibināt biedrību?

Biedrības dibināšanas priekšnosacījumi:

* biedrību var nodibināt fiziskas un juridiskas personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības;
* biedrību var dibināt uz noteiktu vai neierobežotu laiku;
* biedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 2 cilvēkiem;
* lai dibinātu biedrību, nav nepieciešams sākotnējs mantisks ieguldījums;


Pirms pieteikuma par biedrības ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, dibinātājiem:

* jāpieņem lēmums par biedrības dibināšanu;
* jāapstiprina biedrības statūti;
* jāievēl biedrības pārvaldes institūcija - koleģiāla vai vienpersoniska biedrības izpildinstitūcija  (izpildinstitūcijas nosaukumu  var izvēlēties - valde, direktors, direktorāts utml.) un citas biedrības statūtos paredzētās institūcijas;
* jāsaņem katra izpildinstitūcijas (valdes) locekļa rakstveida piekrišana būt par (valdes) locekli;
* jāaizpilda īpaša Uzņēmumu reģistra veidlapa (B2. veidlapa)


Iesniedzot pieteikumu par biedrības ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, jāpievieno dibinātāju pieņemtais lēmums par biedrības dibināšanu, statūti (2 eksemplāri), kā arī izpildinstitūcijas locekļu saraksts un to piekrišana.


Nepieciešamie dokumenti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedzami 14 dienu laikā no lēmuma par biedrības dibināšanu pieņemšanas brīža.


Iesniedzamie dokumenti


Piesakot biedrību ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums (veidlapa B2), kam pievienojami šādi dokumenti:


1. Lēmums par biedrības dibināšanu, kurā jānorāda:


* biedrības nosaukums;
* biedrības mērķis;
* dibinātāju fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods,
bet juridiskai personai (tiesībspējīgai personālsabiedrībai) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
* dibinātāju tiesības un pienākumi,
ja dibinātāji par šo ir vienojušies;
* pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei;
* citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
* lēmuma pieņemšanas datums un vieta.


Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā. Rakstveida pilnvara pievienojama lēmumam.


2. Biedrības statūti, 2 eksemplāri, kuros jānorāda:


* biedrības nosaukums;
* biedrības mērķis;
* biedrības darbības termiņš,
ja dibina uz noteiktu laiku;
* biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi;
* biedru tiesības un pienākumi;
* kārtību kādā var noteikt biedrības teritoriālo
un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina);
* biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību;
* izpildinstitūcijas nosaukumu, skaitlisko sastāvu, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt biedrību  kopā vai atsevišķi;
* revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu; Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:

- kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par biedrības biedru;
- kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
- gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no biedrības;
- kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no biedrības;
- biedru nauda.


Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt statūtus. Statūtos norāda apstiprināšanas vietu un datumu.


3.  Izpildinstitūcijas locekļu sarakstu, norādot katra locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kā arī katra izpildinstitūcijas (valdes) locekļa rakstveida piekrišana būt par (valdes) locekli.

Ar 2023. gada 1. janvāri biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim (tai skaitā priekšsēdētājam) latviešu valodas prasmes līmenim un pakāpei jāatbilst C1 līmenim (persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem).


4. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par biedrības ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā, taču ir iespēja veikt samaksu klātienē Uzņēmumu reģistrā. 


* Valsts nodeva par biedrības reģistrāciju ir no 10.12-15.38 EUR;
* Valsts nodevu var samaksāt jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus:
     - saņēmējs - Valsts kase,
     - reģistrācijas numurs: 90000050138,
     - kods: TRELV21,
     - konts: LV84TREL1060190913200
     - maksājuma mērķis - valsts nodeva par biedrības reģistrāciju;
* Valsts nodeva nav jāmaksā, ja biedrībā apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes, ja biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana


Ja pieteikumam pievienojamie dokumenti ir svešvalodā un/vai ārvalstīs izsniegti:

* Visiem dokumentiem svešvalodā pievieno to tulkojumu latviešu valodā, kas apliecināts atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" prasībām.

* Ārvalstīs izsniegtie dokumenti var būt divu veidu:

-publiskie

-privātie

* Attiecībā uz ārvalstīs izdotiem privātiem dokumentiem piemērojami tie paši noteikumi, kas attiecas uz privātajiem dokumentiem, kas izdoti Latvijas Republikā;

* Ja ārvalstīs izsniegtais dokuments ir publisks, tad tulkojumam jābūt apliecinātam notariālā kārtībā;

* 1961.gada 5.oktobra Konvencijas (tā saucamā Hāgas konvencija) 1.pants definē, kas ir ārvalstu publiskais dokuments:

- dokumenti, ko izdevis varas orgāns vai amatpersona, kas saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesas izpildītājs;

- administratīvie akti;

- notariālie akti;

- oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem, ko parakstījušas privātpersonas, tādi kā oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju, vai par faktu, ka tas pastāvējis noteiktā datumā, un oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi.

* Ārvalstīs izdotie publiskie dokumenti ir jālegalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

* Tikai ar legalizācijas procedūru ārvalstīs izdots publisks dokuments iegūst juridisku spēku Latvijas Republikā:

- dokumenta legalizācijas procedūra ir vienkāršota Hāgas konvencijas dalībvalstīs. Saskaņā ar Hāgas konvenciju, legalizācijas procedūrā ir jāizmanto noteiktas formas apliecinājums – Apostille;

- publiskiem dokumentiem, ko ir izdevušas valstis, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi tiesiskās palīdzības līgumu, nav nepieciešams nekāds īpašs noformējums vai apliecinājums, ja šo dokumentu ir izdevusi kompetenta konkrētās valsts iestāde vai amatpersona un tas ir apzīmogots ar valsts ģerboņa zīmogu;

- dokumenta legalizācijas neskaidros jautājumus var noskaidrot Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.


Biedrības nosaukums

* biedrības nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem. Nosaukumā nedrīkst ietvert militārā formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību u.tml;
* biedrības nosaukumam skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju vai to apvienību un biedrību vai nodibinājumu nosaukumiem;
* biedrības nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
* nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par biedrības darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;
* biedrības nosaukumā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība".


Kur un kā iesniegt pieteikumu par biedrības ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā

* pieteikuma veidlapas par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā  un dokumentu paraugus var saņemt Uzņēmumu reģistra mājas lapā;
* pieteikumu paraksta visi dibinātāji vai vismaz 2 dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt pieteikumu;
* pieteikumu var iesniegt dibinātājs vai jebkura cita pilnvarota persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši izdarīt; pieteikumu biedrības reģistrēšanai jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistrā Rīgā vai kādā no Reģionālajām nodaļām Latvijā (Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Ventspilī).
* Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski.


Pēc pieteikuma par biedrības ierakstīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā:

* pieteikums tiek izskatīts 6 darba dienu laikā;
* pēc pieteikuma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas, Uzņēmumu reģistra valsts notārs var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

- biedrību ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā;
- ar brīdi, kad biedrība ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā, biedrība kļūst par juridisku personu, savukārt biedrības dibinātāji par tās biedriem;
- atlikt biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā:

(-) ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami;
(-) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami;
(-) ja izstrādājot statūtus vai izvēloties nosaukumu nav ievērotas Biedrību un nodibinājumu likuma un citu likumu prasības;
(-) ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību un biedrību un nodibinājumu nosaukumiem;


-atteikt biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā:


(-) ja statūtos noteiktais mērķis ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;
(-) ja pārkāpta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktā biedrības dibināšanas kārtība;
(-) ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami;
(-) ja pēc reģistrācijas atlikšanas lēmuma nav novērsti reģistrācijas atlikšanas lēmumā norādītie trūkumi biedrības statūtos vai nosaukumā;
(-) ja pastāv tiesiski šķēršļi biedrības ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā;


Pieteikuma iesniedzējam ir iespēja valsts notāra lēmumā norādītajā termiņā (kas nevar būt īsāks par vienu mēnesi) novērst konstatētos trūkumus un iesniegt dokumentus atkārtoti. Ja dokumenti tiek iesniegti termiņā, valsts nodeva otrreiz nav jāmaksā. Ja dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, no jauna ir jāmaksā valsts nodeva.


Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka valsts notāra lēmums ir nepamatots, viņam ir tiesības apstrīdēt valsts notāra lēmumu, iesniedzot iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Savukārt valsts notāra lēmumu par atteikumu reģistrēt biedrību var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.


Ja rodas papildus jautājumi, aicinām sazināties: 


* ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse”:
    -informatīvais tālrunis: 24245580
    -elektroniskais pasts: alianse@nvo.lv

* ar Uzņēmumu reģistru:
    -informatīvais tālrunis: 67031703
    -elektroniskais pasts: info@ur.gov.lv


Informācija atjaunota 03.11.2022.