Jurista padomi

Juridisko formu “biedrība” un “nodibinājums” salīdzinājums

Informācija atjaunota 2021. gadā.


Latvijā pastāv divu veidu nevalstiskās organizācijas pēc to juridiskās formas - biedrības un nodibinājumi, kuru darbību, kā arī atšķirību nodefinē Biedrību un nodibinājumu likums.


Būtiskākās biedrības un nodibinājuma atšķirības ir:


1. Biedrību var nodibināt vismaz divi dibinātāji – fiziskas vai juridiskas personas, vai tiesībspējīgas personālsabiedrības. Biedrības dibinātāji pēc biedrības ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem.

Nodibinājumu var dibināt viena vai vairākas personas. Nodibinājuma dibinātāji savu statusu saglabā uz mūžu, statuss nav mantojams, un to nevar nodot trešajām personām. Arī personas, kuras piešķīrušas mantu nodibinājumam pēc tā reģistrācijas, nav uzskatāmas par dibinātājiem.


2. Biedrības ir atvērtas organizācijas – biedri var iestāties un izstāties, savukārt nodibinājumos sastāvs nemainās, biedri nevar tikt uzņemti un visas iesaistītās personas, kas nodibinājumā iesaistās pēc tā nodibināšanas, kļūst par partneriem un atbalstītājiem.


3. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai kopīgi darbotos savu statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. Savukārt nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai. Biedrību un nodibinājumu likums nenosaka, ka dibinātājiem ir pienākums iemaksāt nodibinājuma pamatkapitālā kādu naudas summu vai ieguldīt citu mantisku vērtību. Līdz ar to termins „mantas kopums” saprotams, kā forma, kurā nodibinājuma darbības laikā tiek iemaksāti finanšu līdzekļi no dažādiem avotiem.


4. Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktās biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde. Biedru sapulce ir biedrības augstākā institūcija, bet valde ir izpildinstitūcija.  Valdē var būt viens loceklis vai vairāki locekļi.
Savukārt nodibinājuma pārvaldes institūcija, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ir valde. Valdē jābūt vismaz trim valdes locekļiem, bet, ja saskaņā ar nodibinājuma statūtiem darbojas cita pārvaldes institūcija, kura sastāv vismaz no trim locekļiem un kuras uzdevumos ietilpst valdes darbības pārraudzība, valdes sastāvā var būt viens valdes loceklis.


Biedrību un nodibinājumu statūtos var paredzēt arī citas pārvaldes institūcijas, nosakot to izveides kārtību un kompetenci.
Nodibinājumā šī institūcija drīkst pieņemt lēmumus vienīgi jautājumos, kas neietilpst valdes kompetencē saskaņā ar likumu vai statūtiem.


BiedrībaNodibinājums
biedru organizācijanav biedru, tikai dibinātāji un atbalstītāji
atvērta organizācija, ir biedri, kuru skaits maināsslēgta organizācija, kur nevar iestāties
brīvprātīga personu apvienībanodalīta manta
augstākā institūcija ir biedru kopsapulcevada valde (min. 3 personu sastāvā)

Autors: Latvijas Pilsoniskā alianse.