Jurista padomi

Gada pārskata revidents

Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam biedrībām un nodibinājumiem ir jāiesniedz gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai papīra veidā. Tādēļ ik gadu marta mēnesis ir laiks, kad nevalstiskajām organizācijām gada pārskata veidošanas procesā rodas virkne jautājumu, un viens no populārākajiem jautājumiem ir revidenta nepieciešamību.


Biedrību un nodibinājumu likuma 52.pants un 102.pants nosaka, ka organizāciju gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas.

Tāpat šis pants nosaka, ka gada pārskatu vai tā daļas — ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – sagatavo valde. Un to pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.

 

Biedrību un nodibinājumu likuma 25.pants (biedrībām) un 90.pants (nodibinājumiem), organizācijām statūtos jānorāda


* saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas:

- uzbūvi,

- ievēlēšanas kārtību,

- kompetenci,

- lēmumu pieņemšanas kārtību

- pilnvaru termiņus 

vai

* zvērināta revidenta: 

- iecelšanas kārtību

-pilnvaru termiņus.


Arī Ministru kabineta noteikumi Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nostiprina, ka biedrības un nodibinājuma gada pārskatu vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents (60.punkts).

Bet jāņem vērā Noteikumu 60.1. punkts, kas nosaka, ja biedrībai vai nodibinājumam piešķirts sabiedriskā labuma statuss un apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 euro, gada pārskats obligāti  jāpārbauda zvērinātam revidentam.

Savukārt Noteikumu 60.2.punkts nosaka, ja biedrības vai nodibinājuma gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, tad vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.


Apkopojot iepriekšminēto, revidenta atzinums par organizācijas gada pārskatu ir nepieciešams, ja:


1. to organizācija ir paredzējusi statūtos saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 25. pantu un 90.pantu;
2. organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss un ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāki par 800 000 euro.


Gadījumos, kad zvērināta revidenta pārbaude nav obligāta, organizācijā gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, ar nosacījumu, ka vismaz viens šīs revīzijas komisijas loceklis ir kompetents grāmatvedības vai revīzijas jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” tas var būt:


1. grāmatvedis, kurš saņēmis izglītību apliecinošu dokumentu vai zināšanas apliecinošu sertifikātu;
2. ārpakalpojumu grāmatvedis, ar kuru ir noslēgts attiecīgs rakstveida līgums, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos.