Jurista padomi

Gada pārskats

Viens no būtiskākajiem dokumentiem, kas sniedz ikvienam interesentam, tai skaitā arī iespējamam atbalstītājam informāciju par biedrības vai nodibinājuma darbu, ir gada pārskats.

Biedrību un nodibinājumu likuma 52. pants un 102. pants nosaka, ka organizāciju gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas.

Tāpat šis pants nosaka, ka gada pārskatu vai tā daļas — ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – sagatavo valde. Un to pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.


Biedrību un nodibinājumu likuma 25. pants (biedrībām) un 90. pants (nodibinājumiem), organizācijām statūtos jānorāda:

* saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas:

- uzbūvi,

- ievēlēšanas kārtību,

- kompetenci,

- lēmumu pieņemšanas kārtību,

- pilnvaru termiņus

vai

* zvērināta revidenta:

- iecelšanas kārtību

- pilnvaru termiņus.

 

Arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nostiprina, ka biedrības un nodibinājuma gada pārskatu vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents (60. punkts).

Jāņem vērā Noteikumu 60.1 punkts, kas nosaka, ja biedrībai vai nodibinājumam piešķirts sabiedriskā labuma statuss un apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 euro, gada pārskats obligāti jāpārbauda zvērinātam revidentam.

Savukārt Noteikumu 60.2 punkts nosaka, ja biedrības vai nodibinājuma gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, tad vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.

 

Apkopojot iepriekšminēto, revidenta atzinums par organizācijas gada pārskatu ir nepieciešams, ja:

1. to organizācija ir paredzējusi statūtos saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 25. pantu un 90. pantu;

2. organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss un ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāki par 800 000 euro.


Gadījumos, kad zvērināta revidenta pārbaude nav obligāta, organizācijā gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, ar nosacījumu, ka vismaz viens šīs revīzijas komisijas loceklis ir kompetents grāmatvedības vai revīzijas jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" tas var būt:

1. grāmatvedis, kurš saņēmis izglītību apliecinošu dokumentu vai zināšanas apliecinošu sertifikātu;

2. ārpakalpojumu grāmatvedis, ar kuru ir noslēgts attiecīgs rakstveida līgums, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos.


Pēc tam, kad gada pārskats ir sagatavots un revidenta pārbaudīts, tas ir jāapstiprina pārvaldes institūcijai.

Biedrību un nodibinājumu likuma 33. pants nosaka, ka biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde. Papildus iepriekš minētajām pārvaldes institūcijām statūtos var paredzēt pārstāvju sapulci, kā arī citas pārvaldes institūcijas, nosakot to izveides kārtību un kompetenci.


Līdz ar ko, ja statūtos nav noteikts savādāk, tad arī valdei ir tiesības apstiprināt biedrības gada pārskatu un  tas nav obligāti jādara biedru sapulcei.


Noslēdzošais solis - ne vēlāk kā līdz 31. martam, pēc gada pārskats vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – apstiprināšanas pārvaldes institūcijā, kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājumu tas ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.