Jurista padomi

Finanšu avots - Biedru nauda

Biedrību un nodibinājumu likums neregulē biedru naudas jautājumu, tomēr likumā noteikts, ka Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kuras kompetencē ietilpst statūtu grozījumu izdarīšana, kas pastarpināti nozīmē arī lēmumu pieņemšanu par biedru naudu. Jo saistības biedriem nosakāmas tikai saskaņā ar statūtos paredzēto kārtību, un parasti viena no saistībām ir biedru naudas maksāšana.


Tomēr ieteicams detalizēti biedru naudas apjomu, biežumu, maksāšanas kārtību un citus tehniskus jautājumus noteikt biedrības iekšējā dokumentā, piemēram, Nolikumā par biedru naudām. Jo līdz ar katrām izmaiņām jāgroza statūti, ko saskaņā ar likumu var veikt tikai un vienīgi biedru sapulce, tas ir administratīvi sarežģītāk un tās ir papildus izmaksas biedrībai par jauna ieraksta veikšanu Uzņēmumu reģistrā.


Piemēram, 2014.gadā daudzas organizācijas veica grozījumus statūtos, jo to statūtos bija uzrādīta konkrēta summa un valūta, bet līdz ar valūtas maiņu no latiem uz eiro bija jāveic statūtu grozījumi.


No grāmatvedības aspekta: pārskata gadā jānorāda biedrības bankas kontā iemaksātā biedru nauda, iestāšanās nauda un citus biedrības biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku obligātos gadskārtējos naudas maksājumus postenī “Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas”.