Jurista padomi

Jaunā datu aizsardzības regulējuma ietekme uz NVO darbību - foto un video

Fotografēšana un filmēšana pasākumos


Turpinot tēmu par Vispārīgo datu aizsardzības regulas (turpmāk – regula) ietekmi uz nevalstisko organizāciju aktivitātēm, šajā Jurista padomā sniegsim informāciju par fotografēšanas un filmēšanas iespējām publiskajos pasākumos. Aizliegums filmēt un fotografēt līdz ar regulas stāšanos spēkā ir izplatīts mīts, uzskatot, ka tādējādi tiktu pārkāpts regulas mērķis - pasargāt personas no privātās dzīves aizskārumiem digitālajā vidē. Tomēr regula neaizliedz arī turpmāk iemūžināt pasākumus fotogrāfijās un video materiālos, bet nosaka, ka datu apstrādei, tai skaitā fotografēšanai un filmēšanai, ir jābūt tiesiskam pamatam, ievērojot sekojošus principus: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība un leģitīmo interešu ievērošana.


PAMATOJUMS

No iepriekš minētajiem tiesiskajiem pamatiem nevalstisko organizāciju gadījumā, visizplatītākie būs līguma izpilde un sabiedriskās intereses, jo nereti pasākumi tiek rīkoti projektu ietvaros, kas savukārt tiek īstenoti uz līgumu pamata.
Jāpiemin, ka nereti filmēšana notiek, lai diskusijām, lekcijām u.c. formāta pasākumiem tiktu nodrošināta pieejamība plašākai sabiedrībai. Piemēram, video tiešraides pamatojums ir telpu ierobežojums, tādēļ tiek veikta filmēšana,  lai informētu par jautājumu loku plašāku sabiedrību.
Vēl viens no iespējamiem tiesiskajiem pamatiem ir vēsturiska notikuma iemūžināšana fotogrāfijās vai video.


INFORMĒŠANA

Regulas 13. pants paredz datu subjekta tiesības saņemt skaidru un saprotamu informāciju par to, kas apstrādā viņas personas datus, kādā veidā un kādiem nolūkiem, kas nozīmē, ka publiska pasākuma, kura norise tiek iemūžināta fotogrāfijās un video, organizatoram ir jāievēro informēšanas pienākums.

Informēšanas pienākumu var izpildīt vairākos veidos:

1. Publicējot informāciju organizācijas tīmekļvietnē.
2. Norādot to publikācijā par pasākumu (tai skaitā pie reģistrēšanās anketas), ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un/vai filmēšana.
3. Pasākuma norises vietā izvietojot informatīvu norādi, ka pasākumā tiek veikta fotografēšana un/vai filmēšana.


PUBLICĒŠANA

Jāatceras, ka regulas noteikumus nepiemēro tādai personas datu apstrādei, kas nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu darbību.  Nevalstiskās organizācijas nenodarbojas ar komercdarbību un arī fotogrāfiju un video publicēšana nav saistīta ar komerciālu darbību, bet to dara publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, kā arī līgumu izpildes vajadzībām jeb nereti -  lai pierādītu finansētājiem par aktivitāšu norisi, dalībnieku skaitu un līdzdalību pasākumā.
No tā izriet, ka arī turpmāk nevalstisko organizāciju pasākumos var veikt fotografēšanu un filmēšanu, ievērojot informēšanas pienākumu, kā arī dodot tiesības personām atteikties no to datu apstrādes jeb piedaloties pasākumos, kuri tiek iemūžināti fotogrāfijās un video, ja persona nevēlas būt redzama fotogrāfijā vai video, jānodrošina, ka  par to iepriekš informējot pasākuma rīkotājus, šīs personas iemūžināšana netiks veikta. Tāpat ir jānodrošina iespēja jebkurā brīdī ikvienam atsaukt savu piekrišanu, kā arī ir jānodrošina iespēja, ka ja kādam, kas redzams fotogrāfijā vai video, tas nepatiks, viņš var lūgt savu seju tajā paslēpt vai fotogrāfiju izdzēst.
No praktiskā apsvēruma, lai neliegtu dalību šādām personām pasākumā, nepieciešams mēģināt rast risinājumus, piemēram, nosēdinot tādā vietā, kas neietver filmēšanas leņķi un nefotografēt.
Vienlaikus jāpiemin, ka regulas 21. pants nosaka personas tiesības, balstoties uz īpašu situāciju, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai pārziņa leģitīmās interesēs. Tomēr dažās situācijās sabiedrības intereses var būt svarīgākas un personas datu apstrāde var tikt turpināta, neraugoties uz personas iebildumiem.


KOPSAVILKUMS

1.Personas drīkst fotografēt vai filmēt publiskus pasākumus, ja tam ir piekrišanas, līguma izpildes, juridiska pienākuma, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzības un leģitīmo interešu ievērošanas tiesiskais pamats. Tāpat tiesiskais pamats var būt vēsturiska notika iemūžināšana. 

2.Publiskā pasākumā, kura norise tiek iemūžināta fotogrāfijās un video, organizatoram ir jāievēro informēšanas pienākums (pasākuma organizators par to brīdina pirms un/vai pasākuma norises laikā un vietā).

3.Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus nepiemēro tādai personas datu apstrādei, kuru fiziska persona veic tikai personiskām vai mājsaimniecības vajadzībām, un nekomerciāliem mērķiem. 

4.Nedrīkst fotografēt un filmēt personas,  kuras norādījušas, ka to nevēlas, kā arī nedrīkst publicēt fotogrāfijas un video ar konkrēto personu, ja tā ir informējusi, lai fotogrāfijas un video tiktu publiskotas. Ja fotogrāfija vai video ir jāpublicē, nepieciešams aizsegt personas seja un jāpārveido balss ieraksts.


PIEMĒRI

Ir iespēja izstrādāt un organizācijas tīmekļa vietnē publicēt organizācijas privātuma politiku, kas nosaka to, kā tiek apstrādāti personas dati, un iekļaut arī atrunu par fotografēšanu un filmēšanu publiskajos pasākumos. Šī privātuma politika noteiks to, ka personas, kas apmeklēs organizācijas rīkotos pasākumus būs informētas, ka var tikt fotografētas un filmētas, kā arī par to, kā var atteikties no tā.

Piemērs Nr.1:


Organizācijas X privātuma politika

Informējam, ka Organizācija X veic personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, publicitātēs vajadzībām un vēsturisku notikumu iemūžināšanai.
Organizācija X apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasības un rūpējas par rīcībā esošo personas datu drošību. Organizācija X īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādes un uzglabāšana drošības līmeni. Organizācijas X darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar Organizācijas X iekšējo kārtību.
Organizācija X personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.
Informējam, ka Organizācijas X rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot Organizācijas X rīkotos publiskos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Organizācijas X interneta vietnē un sociālo tīklu lapās. Ja, piedaloties Organizācijas X rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam par to iepriekš informēt Organizācijas X darbiniekus.
Ar Organizācijas X Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pasta x@x.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Organizācijā X ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.


Otra iespēja ir organizācijas tīmekļa vietnē publicēt organizācijas privātuma politiku, īpaši izdalot  atrunu par fotografēšanu un filmēšanu publiskajos pasākumos.

Piemērs Nr.2:Informācija par Organizācijas X rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju un video uzglabāšanu un publicēšanu
2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk - Regula). Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Organizācijas X rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot Organizācijas X rīkotajos publiskajos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Organizācijas X interneta vietnē un sociālo tīklu lapās.
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam vai operatoram, vai Organizācijas X darbiniekiem pasākuma laikā. Tāpat pēc fotogrāfiju vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar Organizāciju X, rakstot uz e-pastu x@x.lv, ja vēlaties konkrētu fotogrāfiju vai video dzēst vai anonimizēt.
Organizācija X personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.
Ar Organizācijas X Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pasta x@x.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Organizācijā X ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.


Trešā iespēja ir informēt par katru organizācijas pasākumu atsevišķi, vēlams, informāciju norādot pasākuma publikācijās, tai skaitā pie reģistrēšanās anketas.

Piemērs Nr.3:


Informējam pasākuma dalībniekus, ka pasākumā notiks fotografēšana un filmēšana. Iegūtās fotogrāfijas un video materiālus izmantosim publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot tos Organizācijas X interneta vietnē un sociālo tīklu lapās. Personas dati tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un personas datu drošību, kā arī personas dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien to nenosaka normatīvie akti. Ar Organizācijas X Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pasta x@x.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Organizācijā X ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.


Ceturtā iespēja, vēlams, kombinējot ar kādu citu no iepriekš minētajām iespējām, ir informēt par pasākuma fotografēšanu un filmēšanu pasākuma laikā, izvietojot redzamā vietā norādi.

Piemērs Nr.4:


Pasākumā filmē un fotografē!
Informācija par personas datu apstrādi: www.OrganizācijaX.lv/privātumapolitika