Jurista padomi

Biedrības likvidācija

Biedrības darbības izbeigšanas pamati


Kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 6.nodaļa, biedrības darbību var izbeigt uz šādiem pamatiem:

1. ar biedru sapulces lēmumu;
2. uzsākot biedrības bankrota procedūru;
3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam;
4. izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja biedrība dibināta uz noteiktu laiku);
5. ar tiesas nolēmumu;
6. uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.


Biedrības darbības izbeigšana ar biedru sapulces lēmumu

Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem (ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums).


Biedrības darbības izbeigšana, uzsākot bankrota procedūru

Kārtību, kādā izbeidzama biedrības darbība bankrota gadījumā, nosaka Maksātnespējas likums.


Biedrības darbības izbeigšana ar valdes lēmumu

Ja biedru skaits samazinās līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam, kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu biedrība bija dibināta, lēmumu par darbības izbeigšanu pieņem biedrības valde. Ja biedrības darbību izbeidz ar valdes lēmumu, pieteikumam par darbības izbeigšanu pievieno valdes lēmumu.


Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

1. ja biedrības darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;
2. ja par biedrības pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
3. ja biedrības valde nav iesniegusi pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu saskaņā ar šo likumu;
4. citos likumā noteiktajos gadījumos.


Pieteikumu tiesā var iesniegt prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja biedrība:

1. pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas šajā brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem;
2. gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā publiskajā darbībā;
3. apdraud valsts vai sabiedrisko drošību.


Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti:

1. Ja biedrības darbība izbeidzas biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam vai izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam, valde iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu.
2. Ja biedrības darbība izbeidzas sakarā ar biedru sapulces lēmumu pieteikumam pievieno biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu.
3. Ja biedrības darbība izbeidzas, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai reģistrā.Likvidatori


Iecelšana:

1. Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Par likvidatoru var būt pilngadīga fiziskā persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.
2. Ja likvidatoru ieceļ biedru sapulce, tā nosaka viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.
3. Ja biedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, likvidatoru ieceļ un viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka tiesa.


Atcelšana:

1. Likvidatoru var atcelt ar biedru sapulces lēmumu, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru, vai ar tiesas nolēmumu, pamatojoties uz biedra vai citas ieinteresētas personas pieteikumu, ja tam ir svarīgi iemesli.
2. Tiesas iecelto likvidatoru var atcelt tikai ar tiesas nolēmumu, pamatojoties uz biedra vai citas ieinteresētas personas pieteikumu, ja tam ir svarīgi iemesli, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru.
3. Lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz reģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.


Likvidatora tiesības un pienākumi:

1. Likvidatoram ir visas valdes un citu statūtos paredzēto institūciju (izņemot biedru sapulci) tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Bet likvidators drīkst slēgt tikai tos darījumus, kuri nepieciešami biedrības likvidācijai.
2. Likvidators piedzen parādus, pārdod biedrības mantu, apmierina kreditoru prasījumus un pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas sadala atlikušo biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu. Ja likvidējamai biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, likvidators informē institūciju, kura saskaņā ar minēto likumu pieņem lēmumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un atņemšanu, par likvidācijas procesa uzsākšanu.Kreditoru aizsardzība


Paziņošana par likvidāciju:

1. Likvidators paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 15 dienu laikā pēc attiecīga nolēmuma spēkā stāšanās dienas.
2. Likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem biedrības kreditoriem.
3. Kreditori uzaicināmi pieteikt savus prasījumus 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par biedrības darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš.


Kreditoru pieprasījumi:

1. Kreditori piesaka likvidatoram savus prasījumus pret biedrību. Prasījumā norādāms prasījuma saturs, pamats un apmērs, un tam pievienojami prasījumu pamatojošie dokumenti.
2. Ja zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai saistība vēl nav izpildāma, summas, kuras viņam pienākas, tiek deponētas tiesā.
Finanšu pārskats un mantas sadale


1. Biedrības mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā 6 mēnešus pēc dienas, kad publicēts paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu. Tiesa var atļaut atlikušo biedrības mantu sadalīt pirms noteiktā termiņa, ja ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem.
2. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu, un sadala atlikušo biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem vai likumu.
3. Statūtos var noteikt, ka pirms biedrības mantas sadales biedru sapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz šo mantu. Bet šādas tiesības nevar noteikt biedrības dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī citām personām ar līdzīgu mantisku ieinteresētību, it īpaši laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
4. Ja statūti vai biedru sapulces lēmumi neparedz personas, kurām ir tiesības uz atlikušo mantu, tā sadalāma līdzīgās daļās starp personām, kuras bija biedri biedrības darbības izbeigšanas brīdī, ja likumā nav noteikts citādi.
5. Ja biedrības mantu nevar sadalīt saskaņā iepriekš minēto kārtību vai, ja biedrības darbība izbeigta, pamatojoties uz to, ka biedrības darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem, vai par biedrības pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas raksturs, biedrības manta piekrīt valstij.Biedrības izslēgšana no reģistra


1. Pēc atlikušās biedrības mantas sadales likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Pieteikumam pievieno biedrības slēguma finanšu pārskatu.
2. Pieteikumā likvidators apliecina, ka:

1) biedrības slēguma finanšu pārskats nav apstrīdēts tiesā vai ka attiecīgā prasība tikusi noraidīta;
2) visi kreditoru prasījumi apmierināti vai tiem paredzētā nauda deponēta;
3) biedrības dokumenti ir nodoti glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.Kopsavilkums biedrības darbības izbeigšanas un likvidācijas darbībām:


1. Lēmums par darbības izbeigšanu;
2. Pieteikums UR par likvidācijas procesa uzsākšanu;
3. Likvidatoru iecelšana;
4. Paziņojums par likvidāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
5. Kreditoru informēšana;
6. Kreditoru pieprasījumu saņemšana;
7. Kreditoru pieprasījumu apkopošana un finanšu pārskata sagatavošana;
8. Mantas sadale;
9. Dokumentu nodošana Latvijas Nacionālajam arhīvam;
10. Paziņojums UR par likvidācijas procesa pabeigšanu.