Dokumenti

2019. gads - Priekšlikumi likumprojektam “Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

https://nvo.lv/uploads/1296.pdf