Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, tai skaitā pilsoniskā izglītība

Sabiedrības pārstāvju un nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalība kā princips ir vispārpieņemta norma demokrātiskā valstī. Līdzdalības mērķis ir nodrošināt, ka publiskās pārvaldes plānotā, ieviestā un izvērtētā rīcībpolitika atbilst sabiedrības vēlmēm vajadzībām. Lai nodrošinātu līdzdalību, nepieciešama NVO - iedzīvotāju interešu grupu leģitīmu pārstāvju darbība, kas atbild par interesēm, kuras tie pārstāv.

LPA ne tikai aktīvi iesaistās pilsoniskajos un politiskajos procesos, bet arī rīko dažādas cita veida aktivitātes, nodrošinot “tiltiņa funkciju” starp publisko pārvaldi un sabiedrību, un tiecas veidot un aprobēt praksē konsolidētu sabiedrības līdzdalības infrastruktūras modeli.


LPA regulāri rīko publiskās diskusijas, iesaistot dažādu sektoru un sabiedrības grupu pārstāvjus.

LPA organizē publiskās diskusijas ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos. Diskusiju tematika saistīta ar pilsoniskajai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, kā piemēram, integrācijas politika, ES nākotne, NVO ilgtspējīga attīstība u.c.

Publiskajos pasākumos gada ietvaros kopumā piedalās aptuveni 1000 dalībnieki.

2010.gadā LPA nodrošināja NVO līdzdalību valsts funkciju vērtēšanā, koordinējot NVO iesaisti katras nozares funkciju izskatīšanā un vērtēšanā un apmācot iesaistītās biedrības par funkciju vērtēšanas procedūrām.

LPA ir izstrādājusi Pilsoniskās līdzdalības indeksa aprēķināšanai paredzētu elektronisku aptauju, kuras mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos. Pilsoniskās līdzdalības aptauja -  indekss norāda uz iedzīvotāju iesaisti 11 līdzdalības formās, kā arī uz šīs iesaistes intensitāti. Papildus tika izstrādāta arī aptauja - Sabiedrības līdzdalība un NVO finansējums, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par nevalstiskā sektora finansējumu.


LPA jau 9 gadus rīko izglītības programmu “Jaunais pilsonis” (līdz 2019.gada - “Mazais Pilsonis”), kopumā izglītojot vairāk nekā 12 000 jauniešus. Pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Programmas ietvaros katra klase iegūst zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un iespēju darboties praktiski. Klasei darbošanās notiek četros posmos:  informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā spēle “Četri stūri”, saskaņā LPA izstrādātu metodoloģiju, un pilsoniskā aktivitāte. Jauniešiem aktivitātes veikšanai tiek piešķirta neliela aktivitātes stipendija, kas palīdz nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai.

Līdz šim programma tikusi īstenota ar Rīgas domes, Kultūras ministrijas, British Council, Vācijas vēstniecības Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā atbalstu, apmeklējot skolas visā Latvijā, tai skaitā apmeklējot arī bilingvālas skolās, lai veicinātu arī mazākumtautību jauniešu izpratni par pilsonisko līdzdalību un viņu iespējām pašiem būt pilsoniski aktīviem.


2018.gadā LPA uzsāka sadarbību ar Jaunsardzes centru, lai īstenotu Valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros nodarbību “Politiski aktīvs pilsonis”, kuru sākot no 2020. līdz 2024. gadam ir plānots ieviest kā obligāti piedāvājamu izvēles mācību priekšmetu. 2018. gadā pilotprojektā piedalījās 13 skolas, bet 2019. gadā 51 skola no visas Latvijas. “Politiski aktīvs pilsonis” nodarbību mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par politisko un pilsonisko līdzdalību, kā arī veicināt jauniešu izpratnes paaugstināšanos par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un mudināt tajās iesaistīties,  vienlaikus veicinot piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu. Tāpat nodarbībās uzsvars tiek vērsts uz tādiem jautājumiem, kā konstruktīvs kritiskums un aktīva līdzdalība politiskajos un valsts pārvaldes procesos ar mērķi veicināt pilsonisko patriotismu.


Aktuālie projekti:

• “Jaunais Pilsonis” (ar British Council Latvija atbalstu), 2019-2020


Noslēgtie projekti:

• Valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros nodarbības “Politiski aktīvs pilsonis”, 2019

 “Jaunais Pilsonis” (ar Vācijas vēstniecības Latvijā atbalstu), 2019
• Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds” – “NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”, 2019