Pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība

LPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija (NVO), kura darbojas kā platforma ar mērķi pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas NVO un pilsoniskās sabiedrības kopējās intereses reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, līdzdarboties valsts politikas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, kā arī rosinot citas organizācijas iesaistīties un sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

LPA veicina dialogu, pieredzes apmaiņu, problemātikas un interešu apzināšanu starp nevalstiskajām organizācijām Latvijā, apkopo nevalstiskā sektora intereses un veido konstruktīvu, uz sadarbību balstītu dialogu ar publisko pārvaldi, pārstāv nevalstiskā sektora kopējās intereses, un nodrošina ekspertīzi jautājumos, kas saistīti ar nevalstisko sektoru Latvijā.
LPA veicina, lai politikas plānošanas dokumenti un tiesību akti tiktu izstrādāti, balstoties uz NVO un dažādu sabiedrības grupu interesēm un vajadzībām. Lai to sasniegtu:

LPA aktīvi piedalās biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē. LPA darbinieki aktīvi piedalās dažādās sanāksmēs (~200 sanāksmes gadā):

piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs;
piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs (pastāvīgais NVO pārstāvis kopš 2010.gada);
piedaloties Ministru kabineta sēdēs;
piedaloties darba grupās, starpministriju saskaņošanas sanāksmēs, formālās tikšanās ar valsts pārvaldes pārstāvjiem;
līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs. Latvijas Pilsoniskā alianse 2018.gadā bija Memoranda padomes loceklis, kā arī 2018.gada septembrī LPA direktore tika ievēlēta par Memoranda padomes vadītāja vietnieci;
konsultatīvajās padomēs (šobrīd LPA ir sekojošās konsultatīvajās padomēs: NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome; KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome; NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja; Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālais fokālais punkts; NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padome; “Dažādību veicināšana Uzraudzības padome”)

LPA izzina, apkopo, formulē un iesniedz publiskās pārvaldes institūcijām NVO viedokli un priekšlikumus sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanai. 
LPA gadā vidēji sniedz 50 atzinumus un priekšlikumus, kuru izstrādē LPA  konsultējās ar biedru organizācijām un sadarbības partneriem par atbilstošāko regulējumu normatīvajos aktos. LPA sniedz atzinumus par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem, ciktāl tas attiecas uz tādiem jautājumiem kā:

- biedrošanās brīvība, tai skaitā administratīvo šķēršļu novēršana organizāciju dibināšanas un darbības kārtībā;
- sabiedrības līdzdalības nodrošinājums lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldību un nacionālajā līmenī;
- finansējuma piesaiste NVO sektoram, tai skaitā administratīvo šķēršļu mazināšanas finansējuma piesaistē organizāciju mērķu sasniegšanā;
- un citi jautājumi, piemēram, sabiedrības integrācijas veicināšana, organizētās pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, kā arī jautājumi, kas skar cilvēku pamattiesības.

LPA iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp NVO un publisko pārvaldi:

- 2021. gadā visa gada garumā notiks diskusijas un pasākumi saistībā ar Konferencei par Eiropas nākotni, lai akcentētu pilsoniskās sabiedrības nozīmi un aicinātu uz sarunu ES institūciju pārstāvjus.
- kopš 2006.g. sadarbībā ar Saeimas priekšsēdētāju un Saeimas kanceleju, citām NVO reizi gadā organizē NVO un Saeimas sadarbības forumu. Foruma galvenais uzdevums ir iedrošināt abas puses kopīgai sadarbībai Saeimas likumdošanas komisiju formātā, sniedzot atzinumus par likumprojektiem un piedaloties ekspertu diskusijās;
- kopš 2016.gada sadarbībā ar Valsts kanceleju rīko Memoranda padomes konferenci;
- veicina Latvijas NVO sadarbību ar organizācijām un institūcijām (jo īpaši Baltijas jūras valstu padomi) Baltijas jūras reģiona mērogā, piedaloties ikgadējā Baltijas jūras NVO foruma organizēšanā kopš 2006. gada, kā arī 2008. un 2019.gadā starptautisko forumu rīkojot Rīgā.  2019.gadā forums Rīgā, kas norisinājās Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomes ietvaros, pulcēja 160 pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts iestāžu, mediju, privātā sektora un starptautisko organizāciju pārstāvjus no 11 Baltijas jūras reģiona, un 9 citām valstīm. Video par forumu var noskatīties šeit.

LPA bijusi viens no iniciatoriem tādiem vēsturiski nozīmīgiem dokumentiem, kuri LPA aktīvas darbības rezultātā tika pieņemti:

2019.gadā – sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāja un LPA biedru sapulcē apstiprināja “Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss”;
2017.gadā - sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādāja Konsultatīvo padomju vadlīnijas, kuras apstiprināja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, un tās tiek piemērotas vairākums konsultatīvo padomju.
2013.gadā - sadarbībā ar Rīgas domi izstrādāja sadarbības memorandu ar Rīgas NVO, kuru parakstīja Rīgas iedzīvotāju foruma laikā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!”.
2006.gadā - izstrādāja deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuras mērķis ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsverot NVO darbības nozīmi demokrātiskā valstī.
2005.gadā - iedrošināja un palīdzēja izveidot Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

2010.gadā LPA saņēma prestižo Ministru Kabineta balvu par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalības veicināšanu politikas procesu īstenošanā un par iesaistīšanos 2010. gadā darba grupās valsts funkciju izvērtēšanai.
2009.gadā LPA ir piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par ilggadīgu un veiksmīgu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un tās attīstības veicināšanu Latvijā, par pašaizliedzību un panākumiem strādājot valsts un tautas labā.


Aktuālie projekti:

  • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, “Pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzes veidošana", 2022
  • Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grants, iniciatīva “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”, sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu, 2021-2022

Noslēgtie projekti:

  • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, “Demokrātiska un atvērta līdzdalība Latvijā”, 2021
  • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, informatīvā kampaņa “Ko NVO dara Memoranda padomē?”  sadarbībā ar biedrību “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”, 2021
  • Eiropas Savienības finansēts projekts “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, 2021
  • Friedrich-Ebert-Stiftung Baltic States, “Active civic participation in the decision-making process – legal framework and practice”, 2020
  • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma "NVO fonds" - "NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā", 2020
  • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds” - “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”, 2019
  • AGNA, Nacionālo asociāciju afinitātes grupa – “Nevalstisko organizāciju finansiālais pārskats 2019”, 2019