Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju.

Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.


Padomes kompetencē ietilpst:
  •     apstiprināt sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  •     apstiprināt/atsaukt Direktoru un noteikt Direktora atalgojumu;
  •     ievēlēt/atsaukt revidentu;
  •     lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  •     lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
  •     var veidot Darbības virzienus, saskaņā ar noteikto Stratēģiju;
  •     izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai Direktora kompetencē;
  •     noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību


Padomes priekšsēdētājs:

Uldis Dūmiņš  

Zemgales NVO centrsPadomes locekļi:


Ivars Balodis
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs

Dace Akule
PROVIDUS, asociētā pētniece

Zaiga Pūce
Ascendum, valdes priekšsēdētāja
Līna Kārkliņa

Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns, Mārketinga un biznesa attīstības vadītāja

Inese Vaivare
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, direktore

Valters Gražulis   
WIN partners, valdes loceklis, biznesa treneris