NVO kapacitātes stiprināšana

LPA veido un īsteno apmācību programmas par tādām tēmām, kā:


- ievads interešu aizstāvībā: pārskats par NVO sektoru Latvijā; interešu aizstāvības vēsture; interešu aizstāvības aktivitātes;
- organizācijas iekšējie resursi: organizāciju attīstības un stratēģiskās vadības ietekme uz sasniegumiem interešu aizstāvībā un mērķu sasniegšanā;
- NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā: normatīvie akti par sabiedrības līdzdalību un līdzdalības veidi. Praktiskā līdzdalība kādā no valsts vai pašvaldības lēmuma pieņēmēja institūcijām.
- interešu aizstāvības plāna izstrāde: organizācijai ir būtiski definēt tās interešu aizstāvības mērķi un metodes, arī sadarbības partnerus un resursus, lai panāktu izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā;
- organizācijas attīstības plāna izveide ir būtiska, lai izvērtētu organizācijas darbību un, izejot no esošās situācijas, izstrādātu stratēģiju sasniegumiem tuvākā un tālākā nākotnē gan biedru un finansējuma piesaistei, gan aktivitāšu īstenošanai;
- organizācijas grāmatvedības uzskaites veikšana;
- organizācijas lietvedības veikšana: izskaidrosim, kā un kāpēc organizācijā jāievieš lietvedības uzskaite, lai organizētu biedrības/nodibinājuma ikdienas darbu;
- komunikācijas prasmju nozīme interešu aizstāvībā: problēmu definēšana; risinājumu meklēšanas metodes; komunikācijas paņēmieni saziņai ar medijiem un sabiedrību; informācijas tehnoloģiju pielietojums komunikācijā; lietišķā sarakste un prezentēšanas prasmes.

2016. gadā organizēja apmācības “Welcome to the NGO’s sector – we are open”, kurš notika divās valodās paralēli – latviski un angliski, jo semināru ciklā tika aicināti piedalīties ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī patvēruma meklētāji. 2017.gadā LPA organizēja apmācību programmu “NVO – tava darba vieta”, kurās tika pasniegtas sekojošas lekcijas -  Organizācijas izveidošana, Lietvedība, Grāmatvedība, Publiskais tēls, Iekšējie un ārējie resursi un Finansējuma piesaiste.


Sākot no 2018. gada LPA realizē Erasmus +,  SCOPE projektu – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector  - Trešā sektora prasmju atpazīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība. Scope ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija). Visi projekta partneri ir organizācijas, kuru mērķis ir nodrošināt apmācības, atbalstu, konsultācijas un interešu aizstāvību trešajam sektoram. Tomēr dažādie izaicinājumi - ģeogrāfiskie, laika, pieejamības un finansiālie var apgrūtināt apmācībās iesaistīt tieši sociālajiem riskiem visvairāk pakļautās dalībnieku grupas.
Šis projekta mērķis ir fokusēts uz šiem izaicinājumiem, izstrādājot tiešsaistes apmācības. SCOPE ļaus apmācības lietot tiešsaistes režīmā, tādejādi viegli un elastīgi sasniedzot vairāk dalībniekus laika un vietā.
Projektā iesaistītās organizācijas kopā izstrādās e-apmācību platformu, kurā tiks apkoptas šādas tēmas:


• pārvaldība;
• riska menedžments;
• finanšu menedžments,
• komunikācija;
• ziedojumu piesaiste.


Katrs projekta partneris sadarbosies ar 50 organizācijām no savas mītnes valsts un SCOPE platforma izies daudzlīmeņu pilotēšanu. Projekta tiešā mērķauditorija ir organizācijas un mazas organizācijas (līdz 5 darbiniekiem), bet iesaistīties ir aicināts ikviens nevalstiskā sektora pārstāvis, jo platforma būs atvērta un brīvi pieejama ikvienam interesentam.

SCOPE platformā būs iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes, kuras reprezentēs lietotāja zināšanas, prasmes un kompetences. Projekta īstenotāji uzskata, ka SCOPE lietotāji būs motivēti nopelnīt digitālās nozīmītes, jo platforma būs pieejama LinkedIn un Facebook. Projekta partneru mērķis ir veidot izpratni par trešā sektora prasmēm visā Eiropā.
Divu gadu laikā projekta partnerība satiksies 4 reizes. 2018. gada oktobrī notika projekta sākumposma  sanāksme un aprīli partneri tikās Rīgā. Nākamās tikšanās reizes un dalībnieku apmācības notiks 2019. gada oktobrī Tallinā un 2020. gada sākumā Edinburgā būs projekta noslēguma tikšanās.

2015. gadā LPA izstrādāja un licencēja īpašu mācību programmu – “Interešu aizstāvības organizāciju vadība un darbība”, licences nr. DIKS-15-175-ail.

2013.gadā LPA organizēja un vadīja semināru ministriju, iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem par ES struktūrfondu plānošanu, iesaistot NVO. 2010. gadā LPA sadarbībā ar Valsts kanceleju vadīja semināru par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kurā piedalījās visu ministriju pārstāvji.

No 2011.gada līdz 2017 .gadam LPA sadarbībā ar Microsoft Latvija rīkoja „NVO tehnoloģiju laikmets” konferenci – apmācības, kur NVO pārstāvji varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var izmantot NVO savā darbībā.

LPA sniedz konsultācijas (~200 konsultācijas gadā) par nevalstiskajam organizācijām un pilsoniskās līdzdalības aktuālām tēmām, tādām kā – organizācijas vadība, juridiskie jautājumi, dokumentu pārvaldība, grāmatvedība, finansējuma piesaiste un citām tēmām.

LPA mājas lapā www.nvo.lv ir nodrošināta bezmaksas piekļuve informācijai par sektora un publiskās pārvaldes aktualitātēm, finanšu iespējām, pētījumiem, citiem izglītojošiem un izzinošiem materiāliem, kas nepieciešami pilsoniskās sabiedrības darbības attīstībai un ilgtspējas nodrošināšanai.

2019. gadā LPA sadarbībā ar Friedrich-Ebert Stiftung biroju Baltijas valstīs izveidoja Demokrātijas aplikāciju - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms. (L.P.A.), kas sniedz pieeju noderīgiem pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības un politiskā dialoga resursiem (resursu datu bāze), informē par aktualitātēm pilsoniskās sabiedrības jautājumos, tai skaitā likumdošanā, kā arī kalpo kā platforma, kurā var aicināt sabiedrības pārstāvjus uz solidāru rīcību un iesaistīties kādā pilsoniskā aktivitātē.


Lai stiprinātu izpratni par pilsoniskās sabiedrības juridisko ietvaru, LPA publicē tematiskos rakstus “Jurista padoms”, kuros ir apkopota informācija par dažādiem ar pilsonisko sabiedrību saistītiem aspektiem.

Jau vairāk kā desmit gadus LPA izplata bezmaksas e-ziņu lapu “Nesēdi tumsā!”, kurā var atrast NVO sektoram aktuālo informāciju, ne tikai par saistošo likumu izmaiņām, projektu konkursiem un semināriem, bet arī tā ir platforma, kurā organizācijas var izplatīt informāciju par saviem pasākumiem, iniciatīvām un meklēt sadarbības partnerus. Iknedēļas ziņu lapu saņem vairāk kā 2500 abonementi, to skaitā NVO pārstāvji, aktīvisti, valsts, biznesa un mediju pārstāvji, ārvalstu diplomāti u.c. 

LPA katru mēnesi sagatavo arī finanšu ziņas, kuras bez maksas saņem LPA biedri, bet par maksu var saņemt ikviens interesents. Finanšu ziņās ir apkopoti aktuālie Latvijas, Eiropas un pasaules projektu konkursi un iniciatīvas, kurās var iesaistīties Latvijas organizācijas.


Viens no LPA darbības virzieniem ir Rīgas reģiona NVO resursu centra (turpmāk - RRRC) darbība. RRRC mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi, uz rezultātu orientētai neformālu grupu, biedrību un nodibinājumu darbībai Rīgas plānošanas reģionā.

Paralēli citām aktivitātēm, LPA veic pētniecisko darbu par nevalstisko sektoru, kas ļauj ar papildus darbībām izmantot pētniecībā iegūto datu nodošanu un izmantošanu pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā. 


LPA regulāri veic nevalstiskā sektora monitoringu un finanšu pārskatus, ik gadu veidojot “NVO finanšu pārskats”, savukārt 2018.gadā atsevišķi apkopoja un izanalizēja sekundāros datus par sabiedriskā labuma organizāciju finansiālo situāciju Latvijā un Igaunijā, kā arī veica kvalitatīvo izpēti Latvijā, kā rezultātā sniedza faktos un datos balstītu pamatojumu sabiedriskā labuma organizāciju priekšlikumiem finansēšanas modeļa uzlabošanai.
2014. un 2017.gadā LPA veica sabiedrības līdzdalības ievērošanas (MK noteikumu) pašvaldību mājaslapās monitoringu.


Tāpat LPA ilggadēji veic apjomīgus pētījumus, tādus kā:


- LPA jau 14 gadus sadarbībā ar United States Agency for International Development (USAID) veido pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu, kurā ik gadu apkopo dažādus indeksa rādījumus par NVO sektoru Latvijā. Pētījumā tiek skatītas tādas tēmas kā:  NVO ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, publiskais tēls.
 - LPA veic Nevalstisko organizāciju finansiālo pārskatu 2019, kuras mērķis ir veikt sektora finansiālo izpēti, lai identificētu riskus un iespējas. Pētījuma ietvaros tiek veikta arī statistikas datu analīze, tai skaitā biedrību un nodibinājumu gada pārskatu dati, VID pieejamie dati, Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.
- 2019.gadā LPA veic starptautisku pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju situāciju dažādās valstīs, kurā aicina piedalīties organizāciju pārstāvjus izteikt savu viedokli par tādām tēmām, kā finansējumus, valsts un pašvaldības atbalsta sistēma konkrētajā valstīm, kā arī par citiem sektoram saistošiem jautājumiem. Saņemtie aptaujas dati, apkopotā veidā, tiks izmantoti LPA darbā, lai komunikācijā ar Latvijas lemējinstitūcijām sniegtu argumentētu viedokli un piemērus, kā arī ieskicēt pasaules pieredzes praksi.


- 2015.gadā LPA mērķtiecīgi un pēctecīgi veidoja pārskatu par NVO darbību un aktivitātēm Latvijā. 2015. gada pārskats par NVO sektoru Latvijā metodoloģijas ziņā ir identisks 2013. gadā veiktajam pārskatam. Pārskats tika veidots, iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem – gan primāros datus, nosakot konkrētus pētījuma uzdevumus, gan sekundāros datus – valsts un NVO uzkrātos.
- 2013.gadā LPA veica pārskatu par NVO sektoru Latvijā, identificējot NVO darbības vidi un izmaiņas tajā un analizējot ietekmi uz biedrību un nodibinājumu attīstību salīdzinošā perspektīvā par 2011.-2013. gadu Latvijā.
- 2012. gadā LPA sadarbībā ar PROVIDUS izstrādāja pētniecības projektu par sociālo uzņēmējdarbību un šī koncepta ieviešanas iespējām Latvijā.
- 2010.gadā veica pētījumu “NVO kapitāls Rīgā”. Pētījumā analizēta esošā situācija par sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Rīgas pilsētā. Pētījums sniedz risinājumus sabiedrības iesaistes uzlabošanai Rīgā un ceļa karti līdzdalības nodrošināšanai.
- 2009.gadā veica pētījumu “Pašvaldību un NVO sadarbība kopienai Rīgas reģionā par nevalstisko organizāciju līdzdalību pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā un abu pušu sadarbības veidiem Rīgas reģionā, kā arī sniegtajiem atbalsta veidiem NVO darbībai.
- 2008. gada veica  “Pārskats par nevalstisko organizāciju un pašvaldību sadarbības praksēm Rīgas reģionā”. Tajā apkopota pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības pieredze Rīgas plānošanas reģionā. Pārskatā ir sniegta informācija par NVO sektoru reģionā, iespējamiem pašvaldības atbalsta veidiem biedrībām un nodibinājumiem, kā arī apkopojumu par esošajiem sadarbības veidiem Rīgas plānošanas reģionā.
- 2008.gadā veica izpēti “Tiesiskais regulējums pašvaldību iespējām atbalstīt NVO”, kas ir tiesību normu analīze un metodiskie ieteikumi pašvaldībām sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām.
- 2005.gadā veica NVO klasifikāciju un statistiku.
- 2005.gadā veica pētījumu “Administratīvās barjeras NVO attīstībā”. Laikā, kad Latvijā notika NVO pārreģistrācija Biedrību un nodibinājumu reģistrā, svarīgi bija identificēt šķēršļus, kas kavē nevalstisko organizāciju attīstību. Šī pētījuma ietvaros apskatīti šķēršļi, kas balstās administratīvos noteikumos un procedūrās, ir attiecināmi uz tiesību normām.


Aktuālie projekti:


• Vācijas vēstniecība Rīgā - “Tematiskās apmācības NVO līderiem īstenošanai”. (Sadarbībā ar Domnīcu Providus)
• Latvijas republikas Kultūras ministrija - „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā”

• Erasmus +,  SCOPE projekts – “Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  - Trešā sektora prasmju atpazīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība.  (Sadarbībā ar partneriem - The Wheel (Īrija), Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).


Noslēgtie projekti: 


• Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds” - “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”
• AGNA, Nacionālo asociāciju afinitātes grupa – “Nevalstisko organizāciju finansiālais pārskats 2019”
• Friedrich-Ebert Stiftung birojs Baltijas valstīs – “Demokrātijas aplikācija - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms.”